Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

 • Leder for studieseksjonen ved NV-fakultetet
 • Rådgiver for fakultetsledelsen i studierelaterte saker
 • Koordinering av fakultetets samlede studieadministrative aktivitet
 • Sekretær for utdanningsutvalget ved NV
 • Utredning og oppfølging av strategier og handlingsplaner innenfor utdanningsområdet ved NV
 • Rapportering innenfor utdanning (Kvalitetsmeldingen for NV, samt bidrag til teritalrapport til rektor og statusrapport til NVs styre)
 • Oppfølging av utlysninger av prosjektmidler innenfor utdanning
 • Koordienring av studieplanleggingsprosesser ved fakultetet
 • Oppnevning av studieprogramråd
 • Saksbehandling innenfor utdanningsområdet (høringssaker, utredningssaker, studentsaker, HMS)
 • Opptaksrammer for studieprogrammene
 • Utviklingsoppgaver (eks. utdanningskvalitet, rutiner)
 • Deltar i FUS fellesmøter, NTNUs fakultetsforum, Utdanningsutvalget under UHR - Nasjonalt møte for realfagene, dialogmøter med FTV-er og linjeforeningene tilknyttet NV, Samarbeidsforum ved NV, dialogmøter med prorektor, dialogmøter med programrådene ved NV, NTNUs utdanningsutvalg (vara for prodekanen for utdanning)
 • UNIS-kontakt for NTNU
 • Medlem i fakultetets beredskapsgruppe