Bakgrunn og aktiviteter

Marit Kvangarsnes er professor i sjukepleie og pedagogikk ved NTNU Ålesund og forskingsrrådgjevar ved Helse Møre og Romsdal HF.  Ho forskar både innanfor sjukepleie og pedagogikk. Doktorgradsavhandlinga hennar vart avlagd ved NTNU i 2005, og handla om nasjonalt rammeplanarbeid for sjukepleiarutdanninga.

Som forskar belyser Kvangarsnes omsorg og brukarmedverknad ved kritisk og kronisk sjukdom frå perspektiva til pasientar, pårørande og helsepersonell. Ho forskar også på læring og kvalifisering for profesjonsutøving, og har studert korleis sjukepleiarstudentar i grunn- og vidareutdanning lærer i praksisperiodar.

Kvangarsnes deltek i eit forskingsnettverk om helsetenester i reformtid. For denne forskinga fekk Torstein Hole og Marit Kvangarsnes Helse Midt-Norge sin forskningspris i 2017.

Kvangarsnes er rettleiar for både master- og doktorgradstudentar.  Ho har vore fagredaktør i Nordisk tidsskrift for helseforskning og var også ein av redaktørane for  Innovasjon og entreprenørskap - Fjordantologien 2015, gitt ut i 2017 av  Universitetforlaget.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

  • Andersen-Hollekim, Tone Elisabeth; Landstad, Bodil; Solbjør, Marit; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein. (2021) Nephrologists’ experiences with patient participation when long-term dialysis is required. BMC Nephrology.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

  • Aasen, Elin Margrethe; Kvangarsnes, Marit. (2015) Avansert sjukepleie til kommunehelsetenesta: - Kommunane sitt strakshjelp døgntilbod krev ei teambasert tilnærming. Sunnmørsposten.
  • Hole, Torstein; Barstad, Johan; Teigen, Solfrid; Kvangarsnes, Marit. (2015) Øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald i seks kommunar på Sunnmøre. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 135 (17).
  • Kvangarsnes, Marit. (2015) Faget som kan utgjere ein skilnad : Det er viktig at vi tek imot regjeringa sin invitasjon for betre bruk av personellressursar i helsesektoren. Det er god evidens for at avanserte kliniske sjukepleiarar kan utgjere ein skilnad. Dagens medisin.

2014

2013

2012

2005

  • Kvangarsnes, Marit. (2005) Sjukepleiarutdanning i endring : nasjonalt rammeplanarbeid 1992-2004 med fokus på styring, profesjonar, diskursar og tekst. 2005. ISBN 8247170256.