Bakgrunn og aktiviteter

 

Cand. Psychol. fra NTNU, førsteamanuensis og nestleder for utdanning ved Institutt for psykologi (2018-2021). Oppnevnt av Kunnskapsdepartmentet for RETHOS, programgruppen for psykologutdanningen (2018-2022): www.regjeringen.no/Rethos

Undervisning og forskning innenfor utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi, og med et særlig fokus på betydningen av nære relasjoner for utvikling og tilpasning. Doktorgradsavhandlingen min omhandler utvikling og betydning av barns tilknytning i overgangen fra barnehage- til skolealder, og adresserer faktorer som kjønn, genetikk, foreldre-omsorg og tid i barnehage. Er også interessert i relasjonelle faktorer i anvendt og klinisk sammenheng.

Medlem i The Human Development Research Centre, NTNU siden 2009. Senteret driver forskningssstudien Tidlig trygg i Trondheim (TtiT), som er en pågående studie av barns psykososiale utvikling inkludert psykiske lidelser. Data fra nærmere 1000 Trondheimsbarn er samlet inn annethvert år siden barna var 4 år i 2007/2008. Studien inkluderer spørreskjemakartlegging, intervju, observasjoner og tester hvor både deltakere, deres foreldre og lærere er informanter:

https://www.ntnu.edu/psychology/the-human-development-research-centre#/view/about

https://www.researchgate.net/project/The-Trondheim-Early-Secure-Study-TESS

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Viddal, Kristine Rensvik. (2018) Becoming Secure ATTACHMENT RELATIONSHIPS ACROSS PRESCHOOL TO SCHOOL AGE: Continuity, Self-Regulation, and Quantity of Childcare. 2018. ISBN 978-82-326-3156-8.