Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / Arbeidsområde

Kule punkter:

 • miljøbioteknologi; forskning og veiledning     

 • undervisning; miljøbioteknologi / mikrobiell økologi / usikkerhetsanalyse & forsøksplanlegging

 • exobiologi; på hobbybasis

 • lunsjseminaransvarlig

Forskning, generelle trekk:

Begrepet modellsystemer kan identifiseres som fellestrekket i min forskning, primært utvikling og anvendelser av reproduserbare eksperimentelle systemer for biologiske studier fra molekylært nivå opp til mikrobielle samfunn.

 Cellekultursystemer har åpenbart vært en nøkkelfaktor, som illustrert for mammalske celler, mikroalger, landplante- og makroalge- protoplast- og vevs-kulturer, så vel som diverse bakterielle monokulturer og økosystemer.

 Gelteknologi kan framheves i denne forbindelse, dvs. utvikling og anvendelse av gelinnfanging og gelstøttemedia for celle- og vevs-kultursystemer. Gelimmobilisering omfatter myk-agarose for transformerte humanceller, alginatinnfanging av planteprotoplaster og callus så vel som tang- og tare- celle- og vevs-kulturer og åpne bakterielle systemer, og spesielt kjemisk modifisert polyvinylalkohol (PVA-SbQ) -geler anvendt endatil i biopolymer-degraderende åpne systemer slik som avløpsvann. Tidligere utvikling av homogene alginatgel-media er del av grunnlaget for nyere studier av mikrobiell adhesjon og vekst på ikke-faste geloverflater.

Biopolymer-forskning kan tilføyes som nøkkelord i denne sammenhengen, spesielt tilknyttet alginat-ionebinding, kontrollert geldannelse, cytokininduksjon, stabilitet og karakterisering ved så vel som degraderingsmønstre til alginat lyaser. Alginate lyase -studiene omfatter også andre anvendelser tilknyttet bioteknologi for tang og tare så vel som storskalaproduksjon. Carrageenaseproduksjon har blitt utviklet tilsvarende. Chitosanstudier har vært knyttet til celleadhesjon og flokkulering. Til slutt bør også metabolske studier av bakterielle organiske (PHB & PHV) og uorganiske (polyfosfat) polymere også nevnes.

Målefysikk har generelt vært et nyttig verktøy i dette arbeidet, spesielt under utvikling av optiske deteksjonsmetoder basert på turbiditet eller fluorescens, inkludert mikrocomputer-assisert styringl. NIR så vel som NMR bør også nevnes.

Endelig omfatter modellsystem-begrepet også matematisk modellering når det måtte passe. Det har til tider vært anvendt i eksempler som stormbølgestatistikk og bølgerefraksjon, kooperativ ionebinding til alginater, ofte i samarbeid med andre som i tilfellene P-resirkulering på grunn av zooplankton-beiting, ikke-Michaelis-Menten enzymkinetikk og immobiliserte mikrobielle samfunns dynamikk analysert ved cellulære automata.

Nyere forskning i miljøbioteknologi

kan inndeles i følgende hovedaktiviteter (tidligere oljerelatert forskning utelatt):

a) Biodegradering av organisk materiale; marin biomasse, kumøkk og biogassproduksjon. Stikkord: Tang og tare, alginat, hydrolyse, kompostering, biogassproduksjon, etanolproduksjon. Aktivitet basert på tidligere NFR-prosjekter, på Biodegradering av norske brunalger (Pronova/NFR) som støttet én PhD 1997, Energi fra makroalger (Hydro/NFR) som finaniserte én PhD 2000, videre samarbeid med Sintef Bioteknologi 2009. På kumøkk; totalutnyttelse og biprodukt-stabilisering, fra 2009 også deltakelse i NFR (BIP) prosjekt Biogas Trøndelag på biogassproduksjon.

b) Biologisk rensing av avløpsvann; fjerning av N og P. Stikkord: Gel-immobilisering, nitrifikasjon, EBPR, P-slam-analyse, N-fjerning fra prosessvann i marin akvakultur og CO2-fangst-anlegg. Tidligere studier omfatter svenske NUTEKs STAMP program, Nye immobiliseringsteknikker for biologisk vannrensning (NFR) som finansierte én PhD 1999. Nyere aktiviteter er knyttet til nitrifiserende biofilmer anvendt i resikulerte marine oppdrettsanlegg og N-fjerning fra prosessvann etter etterforbrennings- CO2-innfanging ved aminabsorpson i samarbeid med Sintef Prosessteknologi. 

c) Biofilmdannelse og biofouling. Stikkord: Chitosan, ikke-faste overflater, hydrogeler, marin biofouling. Aktivitet basert på tidligere NTNF-prosjekter, senere prosjekter Biopolymere i biofilm- og fnokk-dannelse (NFR/Jotun) med én PhD ferdig 2001, Marin Biofouling (Jotun/NFR) med én i 2002.

 

Undervisning (i samarbeid med andre):

 • TBT 4130 Miljøbioteknologi

 • TBT 4505 - T1 Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging

 • BT 8101 Mikrobiell økologi

Andre interesser:

 • Exobiologi; undervisning kan reaktiveres om ønsket

 • Fjellvandring; søk "Loven Vest for Litlos"

 • Bygge scratch/plast historiske skalamodeller

 • Skrive erotiske dikt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner