Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling: Professor ved NTNU, ISM, Fagutviklingssykepleier i 20% stilling ved Revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital, HF. 

Utdanning:

NTNU: Doktorgrad i Samfunnsmedisin (2012)

NTNU: Hovedfag Helsevitenskap (2004)

NTNU: Praktisk Pedagogisk Utdanning (1994)

HIST : Trondheim Økonomiske høyskole (2000)

Innherred Sykepleierhøyskole, Levanger: sykepleier (1993)

Tidligere arbeidserfaring:

Soneleder, hjemmebaserte tjenester, Trondheim kommune (2000)  

Sykepleier (sengepost, poliklinikk), Revmatologisk avdeling, St.Olavs hospital HF (1993-2000, fom.2001)  

Sykepleier ved barneavdelingen, Innherred sykehus, Levanger (1992-1993)

Forskningsfelt:

Helse og velvære for personer med kronisk sykdom og eller komplekse langvarige helseutfordringer (Mestring, rehabilitering, pasientopplæring, brukermedvirkning, helsefremmende livsstil (ernæring, fysisk aktivitet)

Utdanningsforskning i sykepleie (studentaktive læringsformer, kunnskapsbasert praksis)

Forskningsmetoder:  

Kvantitative metoder (tversnittstudier, randomiserte kontrollerte studier, longitudinelle studier)

Kvalitative metoder (individuelle intervju, fokusgruppeintervjuer)

Forskningsgrupper og nettverk:

Leder av forskningsgruppen Sykepleiefaglig utdanningsforskning, medlem i forskningsgruppen Senter for helsefremmende forskning, Aldring og eldres helse og Pasientopplæring og brukermedvirkning

Prosjekter (deltaker i eller leder av):

Promoting labour market participation of the chronically ill – a comparative Study NORCE Norwegian Research Centre AS, Bergen, 2019à)

INSIGHTS: Involvering av bachelorstudenter i kliniske FoU prosjekter (NTNU, 2019-2022)

Health Promotion Worthwhile – WP2 “The experiences and effects of a health promotion intervention for people with chronic pain in healthy life centers” and “The meaning of user involvement at Healthy Life Centers in Norway” (2015-2019)

Patient education in Rheumatology: 5-year follow-up after participating in a Patient education program (2015-2020)

ProFoose: Promotiong Food Security in Portugal (2015-2018)

Simulering vs. Ferdighetstrening blant sykepleierstudenter ved NTNU (2017-2019)

Fra venteliste til ønskeliste (Revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital /NTNU, 2016)

Pasientstyrt oppfølging ved Revmatisk sykdom (Revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital / NTNU, 2016-2018)

Når konsultasjonen starter hjemme (Revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital / SINTEF / NTNU, 2017-2018)

Fast-track inspirert Revmatologi (Revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital /NTNU, 2012-2014)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2014