Bakgrunn og aktiviteter

Mastergradsveiledning:

Falch, L. (2016). Trygghet og kontroll i avgjørende terapeutiske vendepunkt. En kvalitativ studie av klienters erfaringer med helhetlig traumeterapi. (Hovedveileder Hildfrid Brataas). Levanger: Nord universitet, Avdeling for helsefag

Faglig profil:

Stilling/Prosjekt: Ph.d. stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Forskningsprosjekt (2013-2019): 'Hjelperelasjonens betydning i arbeid med mennesker med rusproblemer. En kvalitativ studie av potensialet i hjelperelasjonen'.

Prosjektgjennomføring v/Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), ISM, NTNU.

Prosjektet er grunnfinansiert av ExtraStiftelsen (Helse- og Rehabilitering) og toppfinansiert av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.

Kvalifikasjoner: Master i Rådgivning og klinisk utdanning i rådgivning og sosialpedagogisk arbeid. Masteroppgave (2009): 'Å håndtere sin egen smerte ved hjelp av rusmidler. En studie av rus-problemet i livshistorien til mennesker som har fått hjelp ved Selbu- og Tyrilikollektivet'.

I mange år har jeg drevet med forskning og arbeidet med mennesker i utsatte posisjoner, mennesker som lever med virkningene av omsorgssvikt, vold, overgrep og traumer. Mer spesielt har jeg arbeidet i ulike settinger med mennesker med rusmiddelproblemer.

Kompetanse- og forskningsområder: Foreldre-barn relasjonen, rus- og avhengighet, hjelpe- og terapirelasjonen, livshistorie- og narrativperspektivet, humanistisk medisin.

Student ved Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin - NAFALM. I mars-april, 2016, studieopphold ved The School of Public Health, University of Adelaide, South Australia (Reisebrev).

Psykoterapeututdanning ved Norsk Gestaltinstitutt, 2016 - 2021.

Tillitsverv (1. august 2014 - 31. juli 2015): Vararepresentant i Utvidet ledergruppe ved Institutt for samfunnsmedisin og vararepresentant i Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Eid, John-Tore. (2015) Å forholde seg til smerte: Om Freuds avgjørende vendepunkt, om fortielsen og dens konsekvenser. Fagmøte for ISM/HUNT . Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU; Møterommet 1.etg, ISM-bygget. 2015-04-23 - 2015-04-23.
  • Eid, John-Tore. (2014) En kvalitativ studie av hjelpe-potensialet i mellommenneskelige relasjoner. Betydningen av teori, perspektiver og prosesser for utviklingen av ny kunnskap gjennom tematisk analyse. Nordisk seminar for kvalitative forskere innen allmennmedisin . Universitetet i Tromsø, UiT; Tromsø. 2014-09-29 - 2014-09-30.
  • Eid, John-Tore. (2013) De krenkede barna - pasienterfaringer, relasjonelle erfaringer og rusavhengighet. - Seminaret: Hva betyr barndomserfaringer for problemer seinere i livet? . Kompetansesenter rus-region sør, Borgestadklinikken-Blå Kors; Ibsen Konferansesenter, Skien. 2013-03-21.
  • Eid, John-Tore. (2013) Hjelperelasjonens betydning i arbeid med mennesker med rusproblemer. En kvalitativ studie av potensialet i hjelperelasjonen. Nidaroskongressen 2013 . Nidaroskongressen; Royal Garden Hotell, Trondheim. 2013-10-21 - 2013-10-25.