Bakgrunn og aktiviteter

Min forskningsaktivitet er i al hovedsak fokusert på livshistoriestrategi, vandringsatferd, habitatbruk, overlevelse og næringsøkologi til laks, ørret og røye.

Jeg bruker i utstrakt grad akustisk telemetri og radio telemetri til å kartlegge atferd og strategivalg til anadrome  fisker (sjøørret, laks, sjørøye) i det marine miljøet og under vandringen mellom ferskvann og sjøen. De registrerte adferdsdata kobles typisk mot fysiologiske data som eksempelvis lengde, tidligere vekst, alder, kondisjon og kjønn for derved å kartlegge årsaksammenhengen til det den observerte atferd.

I samarbeid med andre forskergrupper i inn- og utland benytter jeg mig også av genetiske metoder for at se på populasjonsforskjeller og jeg benytter analyser av stabile isotoper og trofisk overførte parasitter i undersøkelser av næringsøkologi.

Jeg er tilknyttet  forskningsgruppa "Ferskvannsøkologi" som har en lang og sterk tradisjon med forskning på effekter av vassdragsreguleringer, men vi jobber også med Eu´s vannrammedirektiv og andre relevante ferskvannsøkologiske temaer. Videre har forskningsgruppa stor fokus på generell grunnforskning på sjøørret og ferskvannslevende bunndyr.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner