Bakgrunn og aktiviteter

50% førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap og 50% avdelingssjef ved Avdeling for geriatri, St Olavs hospital. 

Cand. med. fra universitetet i Oslo 1987. Ferdig spesialist i indremedisin og geriatri i 2000. Dr.med. i 2006 med avhandlingen "Treatment of acutely sick, frail elderly patient in a geriatric evaluation and management unit. Results from a prospective randomised study."

Jeg har klinisk erfaring med utredning og behandling av geriatriske pasienter som blir innlagt på sykehuset og på Poliklinikk for geriatri der vanlige problemstillinger er kognitiv svikt og fall.

Gjennom mange år har jeg undervist medisinerstudenter ved NTNU. I tillegg har jeg hatt en rekke andre undervisningsoppdrag.

Jeg disputerte på en randomisert studie på behandling av skrøpelige eldre innlagt sykehus der vi viste at geriatrisk behandling gir bedre resultater enn vanlig indremedisinsk behandling. Senere har vi gjennom the Trondheim Hip Fracture Trial også vist at eldre hoftebruddspasienter profitterer på behandling i en geriatrisk sengepost, og at dette er kostnadseffektivt, resultatene ble publisert i the Lancet i 2015.

Nåværende forskningsprosjekter er hovedsakelig relatert til kognitiv svikt hos eldre gjennom flere ulike studier:

I PADR (Progression of Alzheimers disase and use of Rescources) studerer vi faktorer som er av betydning for sykdomsprogresjon hos pasienter med demens og ved Alzheimers sykdom, ca 400 pasienter er fulgt ca 2 år fra diagnosen er satt. PADR er et samarbeidsprosjekt mellom Poliklinikk for geriatri, St Olavs hospital; Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Sykehuset Innlandet, Alderspsykiatrisk avdeling Sanderud. Ansvarlig for gjennomføring lokalt er phd kandidat Rannveig Sakshaug Eldholm, NTNU, undertegende er hovedveileder for henne.

Nor-COAST (Norwegian Cognitive Impairment After Stroke Study) er en multisenterstudie som er finansiert gjennom Nasjonalforeningens demensforskningsprogram. Vi har inkludert ca 828 hjerneslagpasienter som skal følges over tid med tanke på kognitiv funksjon. Pasienter inkluderes ved Slagheten og Nevrologisk avdeling ved St Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Vestre Viken Bærum, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø og Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus. Inklusjon ble avsluttet i april 2017. Undertegnede er prosjektleder. Det er 4 phd-studenter, 2 postdocer, 1 forsker og en rekke masterstudenter knyttet til prosjektet.

I DeMo (Delirium and Movement) ble ca 330 pasienter ved sengepost for geriatri inkludert. Disse undersøkes med tanke på akutt delirium. Bevegelsesmålere (AcitvePal og Actigraph) brukes for å studere aktivitetsmønster. Stiendiat Sigurd Evensen er ansvarlig for gjennomføring av studien, undertegnede er biveileder for ham.

DYNAMICS studien inluderer 100 personer som er utredet for kognitiv svikt på Poliklinikk for geriatri med tanke på fysisk aktivitet og generelt aktivitetsnivå. I tillegg er det gjort kvalitativ studie med intervju av pårørende til pasienter med demens. Ansvarlig for studien er postdoc Kristin Taraldsen, INM, NTNU,undertegnede er ansvarlig ved Avd for geriatri.

Undertegnede er også involvert i epidemiologisk forskning på HUNT data med fokus på årsaker til demens (phd kandidat Jessica Gabin). Jeg er også lokalt ansvarlig for NorKOG (Nasjonalt register for personer som utredes for kogntiv svikt på hukommelsespoliklinikker i Norge), der vår poliklinikk er en av de som rekruttere flest pasienter per i dag. Vi er også med i DemGene som ledes av professor Ole Andreassen, Universitetet i Oslo og studerer genetiske faktorer av betydning for demens. Jeg er også deltagende i en arbeidspakke i EU studien, PreventIT, og er medisinsk ansvarlig på St Olav. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner