Bakgrunn og aktiviteter

50% professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap og 50% avdelingssjef ved Avdeling for geriatri, St Olavs hospital. 

Cand. med. fra universitetet i Oslo 1987. Ferdig spesialist i indremedisin og geriatri i 2000. Dr.med. ved NTNU i 2006 med avhandlingen "Treatment of acutely sick, frail elderly patient in a geriatric evaluation and management unit. Results from a prospective randomised study."

Jeg har bred klinisk erfaring med utredning og behandling av geriatriske pasienter som blir henvist til sykehuset.

Gjennom mange år har jeg undervist medisinerstudenter ved NTNU. I tillegg har jeg hatt en rekke andre undervisningsoppdrag.

Jeg har forsket på effekten av bred geriatrisk utredning og behandling og disputerte på en randomisert studie på behandling av skrøpelige eldre innlagt sykehus. I denne studien viste vi at geriatrisk behandling gir bedre resultater enn vanlig indremedisinsk behandling. I en senere randomisert klinisk studie (Trondheim Hip Fracture Trial) viste vi at eldre hoftebruddspasienter profitterer på behandling i en geriatrisk sengepost, og at dette er kostnadseffektivt. Resultatene ble publisert i The Lancet i 2015. Vi gjennomfører nå en cluster-randomisert studie i samarbeid med Sykehuset Innlandet (prosjektleder professor Marit Slaaen Jordhøy) på effekten av geriatrisk vurdering på eldre kreftpasienter som skal ha strålebehandling. I tillegg er jeg også med i studien LAST- long (prosjektleder professor Torunn Askim, GeMS, NTNU) der vi studerer forløp etter hjerneslag, blant annet en randomisert klinisk studie der vi skal se om geriatrisk vurdering hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag kan forebygge funksjonssvikt.

Jeg har også gjort forskning på kognitiv svikt. Dette dreier seg om progresjon av Alzheimers sykdom, delirium, risikofaktorer for demens (HUNT), samt assosiasjonen mellom motorisk funksjon og kognitiv svikt. Jeg er også lokalt ansvarlig for NorKOG (Nasjonalt register for personer som utredes for kogntiv svikt på hukommelsespoliklinikker i Norge), der vår poliklinikk rekrutterer mange pasienter og dermed også bidrar til forskningsprosjekter blant annet på genetikk ved demens. 

Nor-COAST (Norwegian Cognitive Impairment After Stroke Study) er en multisenterstudie som er finansiert gjennom Nasjonalforeningens demensforskningsprogram. Vi har inkludert ca 815 hjerneslagpasienter som følges tre år. Pasienter er inkludert ved 5 norske sykehus, datainnsamlingen avsluttes mars 2020. Undertegnede er prosjektleder. Det er stor forskningsaktivitet i studien, og det forventes en rekke publikasjoner.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner