Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver

  • Rådgivning eksternfinansiering av forskningsprosjekter
  • Kvalitetssikring prosjektsøknader og prosjektbeskrivelser
  • Personvern/GDPR saksbehandling tilknyttet forskningsprosjekter (DPIAer, databehandleravtaler dataoverføringsavtaler)
  • Open Science og datahåndteringsplaner (DMP)

Sørmo deltar også i flere fora ved INB med lederstøtte forskning og koordinering prosjektstøttefunksjonene/prosjektkontoret ved instituttet.

Utdanning og bakgrunn

Sørmo er utdannet biolog/fysiolog med doktorgrad (Dr. Scient) fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU. Bakgrunn fra Institutt for biologi (IBI), NTNU (1997- 2012) som stipendiat, avdelingsingeniør, forsker og universitetslektor innen fagfeltet miljøtoksikologi/økotoksikologi og fysiologi. Erfaring ved INB inkluderer prosjektledelse, forskning og undervisning/veiledning av master og PhD studenter. Erfaring fra IBI inkluderer også skriving av søknader samt prosjektledelse av ekstern finansierte prosjekter.

Forskning

Forskningsinteresser inkluderer opptak, metabolisme, næringskjede og geografisk spredning og effekter av miljøgifter, spesielt marine og akvatiske økosystemer. Noen av de mer sentrale studiene viser blant annet hvordan interaksjon mellom det essensielle sporstoffet selen (Se) og det toksiske metallet kvikksølv (Hg) påvirker thyroid hormone homeostasen i frittlevende ferskvannfisk (ørret fra Mjøsa og Lågen). Funnene støtter en hypotese om at fisk i Se-fattige ferskvann, som det er mange av i Skandinavia, kan være særlig sårbare for eksponering for kvikksølv. Resultene er publisert i det anerkjente tidskriftet Environmental Science and Technology. Sørmo har også publisert i samme tidskrift sammenheng mellom Se:Hg interaksjon og metallothionein induksjon i frittlevende fisk. Sørmo har også publisert og vært medforfatter av flere vitenskapelige arbeider på opptak og akkumulering, mor-avkom overføring, næringskjede transport og toksiske effekter av organiske miljøgifter (PCB, bromerte flammehemmere) i marine næringskjeder (fra plankton til marine sjøpattedyr). Det mest siterte arbeidet viser næringskjedeopptak av bromerte flammehemmere i næringskjeden til isbjørn fra Svalbard. Sørmos forskning inkluderer også hvordan dioksinlike PCB-kongenere påvirker immunefuksjon (lymfocytt proliferasjon) hos frittlevende selunger fra Østersjøen. Sørmo har også bidratt i andre forskeres arbeider som medfatter med spesielt med bidrag på statistiske analyser av komplekse datasett, inkludert studier av effekter av miljøgifter. Ved utgangen av oktober 2019 er de vitenskaplige arbeidene til Sørmo sitert 674 ganger i andre peer-reviewed publikasjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner