Eugen Gravningen Sørmo

Seniorrådgiver Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73412574 91560551
Edvard Griegs gate 8, Nevro øst * 121.03.016

Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver/forskningsadministrator prosjektstøtte

Ansatt ved Institutt for nevromedisin (INM) siden mars 2013. Rådgiving om finanseringskilder for forskningsprosjekter (Forskningsrådet, Samarbeidsorganet, etc) og kvalitetssikering av prosjektsøknader som sendes fra instituttet. Sørmo er utdannet biolog (zoolog) med doktorgrad (Dr. Scient) fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU. Tidligere ansatt ved Institutt for biologi (IBI), NTNU fra 1997 til 2012. Først som stipendiat og avdelingsingeniør, senere som forsker og universitetslektor innen forskning og undervisning i miljøtoksikologi/økotoksikologi og fysiologi. Erfaring fra IBI inkluderer skriving av prosjektsøknader samt prosjektledelse av ekstern finansierte prosjekter (NFR).

Vitenskapelige resultater av nyere dato er påvisning av hvordan interaksjon mellom det essensielle sporstoffet selen (Se) og det toksiske metallet kvikksølv (Hg) påvirker thyroid hormone homeostasen i frittlevende ferskvannfisk (ørret fra Mjøsa og Lågen). Funnene støtter en hypotese om at fisk i Se-fattige ferskvann, som det er mange av i Skandinavia, kan være mer sårbare for eksponering for Hg enn tidligere antatt. Dette da Hg binder Se slik at at Se ikke er tilgjengelig til Se-avhengig prosesser som f.eks regulering av thyroid hormon nivåer. Dette fører til nedgang i plasma konsentrasjoner av T3 (det aktive thyroid hormonet). Resultene er publisert i det anerkjente tidskriftet Environmental Science and Technology. Sørmo har også publisert i samme tidskrift sammenheng mellom Se:Hg interaksjon og metallothionein induksjon i frittlevende fisk. Sørmo har også publisert og vært medforfatter av flere vitenskapelige arbeider på opptak og akkumulering, maternal overføring, næringskjede transport og toksiske effekter av organiske miljøgifter (PCB, bromerte flammehemmere) i marine næringskjeder og organismer (fra plankton til marine sjøpattedyr). Det mest siterte arbeidet viser biomagnifisering av bromerte flammehemmere i næringskjeden til isbjørn fra Svalbard. Sørmos forskning inkluderer også hvordan dioksinlike PCB-kongenere hemmer immunefuksjon (lymfocytt proliferasjon) hos frittlevende selunger fra Østersjøen. Sørmo har også bidratt i andre forskeres arbeider som medfatter med bidrag på statistiske analyser av komplekse datasett, senest i studier av effekter av miljøgifter i håkjerring (hai) og klappmys (sel) fra henholdsvis Svalbard og vestisen ved Grønland. Ved utgangen av juli 2017 er de vitenskaplige arbeidene sitert 567 ganger i andre publikasjoner. Siden 2012 engasjert som ekstern sensor for mastergradskurset AT-330 Artic Environmental Toxicology som avholdes årlig ved Universitetssenteret i Svalbard (UNIS). Fra våren 2015 også engasjert som sensor for doktorgradskurset AT-830 Arctic Environmental Toxicology (UNIS).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner