Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • Utdannet lege (cand. med UiB og NTNU 1994)
  • Spesialist i Anestesiologi og Intensivmedisin 2004
  • Dr. Med 2007
  • Professor og overlege i intensivmedisin

Leder fagenhet for anestesi ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Er avdelingssjef for FoU-avdelingen og forskningsleder i Kinikk for anestesi og intensivmedisin og Klinikk for akutt mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital med fokus på kvalitet- og pasientsikkerhet, elektronisk intensivjournal og forskning. Leder Geminisenter for sepsisforskning ved NTNU og St Olavs hospital. Har klinisk bistilling som overlege ved Hovedintensiv, St. Olavs Hospital.

Har jobbet i mange år i kombinert stilling mellom NTNU og St. Olavs Hospital avbrutt av 1,5 års forskningsopphold ved Yale University i USA og ett år i Statens Helsetilsyn i Oslo. 

Forskningsfeltet er i hovedsak sepsis (blodforgiftning) og COVID-19, men er og involvert i global helse (Nepal-samarbeidet), pasientsikkerhet/kvalitet og innovasjon innen medisinsk teknologi.  

Opptatt av god undervisning og er engasjert innen grunn-utdanningen av leger, videreutdanning av sykepleiere og spesialistutdanning av leger. 

Leder den medisinskfaglige delen av det nasjonale tilsynet av Luftambulansetjenesten i 2020. 

Medisinsk ansvarlig ved St Olavs hospital for Norsk Intensiv og Pandemiregister. 

Nestleder for forskning i European Sepsis Alliance

Medlem av Fakultetsstyret ved MH-fakultetet på NTNU. 

Aktive prosjekt:

  • Leder av "Gemini senter for sepsisforskning". Forskningsfokuset er persontilpasset medisin til sepsis-pasienten gjennom å se på samspillet mellom pasientens gener, pasientens fysiologiske respons på sykdommen og mikrobens genetikk. Vi har verdens største cohort med sepsis-pasienter som er genotypede (>4000) og >70 000 kontroller fra HUNT, samt en biobank med mikrobene til mange av disse. Sammen med forskere fra SINTEF, Yale University, Karolinska Institutet, BigMed ved OUS, Rigshospitalet i København, UiT og UiB i flere prosjekter finansiert av NFR, NORDFORSK og EU er målet å bidra til å redusere dødligheten av sepsis gjennom bedret diagnostikk og individualisert behandling.
  • COVID-19 pandemien. Er prosjektleder for Coronaundersøkelsen Trøndelag (CUT COVID-19). Vi inkluderer alle sykehusinnlagte covid positive pasienter i Midt-Norge i prosjektet der vi registrerer klinisk forløp, tar prøver til biobank og følger opp pasientene etter utskrivelse. Godt samarbeid med andre regionale prosjekt i Helse Sør-øst og Helse Vest samt internasjonale nettverk for proteomikk, metabolomikk og genetikk.
  • Global helse: Akuttmedisinsk forskning med fokus på effekt av bedre organisering og triage i akuttmottak på overlevelse hos innkommende pasienter, inkludert erfaringer  etter jordskjelvkatastrofen i 2015. Samarbeid med Dhulikhel Hospital/University of Kathmandu. 
  • Pasientsikkerhet/kvalitet i pasientbehandling: overleveringer, GTT, hendelsesanalyser, dødsfallsgjennomganger.
  • Medisinsk teknologi: Prosjektleder SEPCEASE - et innovasjonsprosjekt for utvikling av metoder for tidlig deteksjon av endret mikrosirkulasjon ved sepsis ved bruk av dopplerteknologi. Prosjektet er finansiert av NFR og samarbeider med oppstartfirmaet CIMON AS. Var prosjektleder for arbeidspakke ved St. Olavs Hospital i BiA-prosjektet med EyeLife og SINTEF om trådløs ultralyd (RaSimAs). 

 

Doktorgrad:

"Gut Luminal Microdialysis", DMF, NTNU, 2007

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017