Bakgrunn og aktiviteter

 

KVALIFIKASJONER:

Cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Master of Science og General Course i International Relations fra London School of Economics

Bred ledererfaring med personal- og økonomiansvar.  Erfaring fra virksomhetsstyring, spesielt knyttet til undervisning og forskning, og lederstøtte. Har kompetanse innen organisasjonsutvikling og kontinuerlig forbedring. Erfaring fra personalområdet, strategisk analyse og forskningsrelatert virksomhet. Bred saksbehandlingserfaring, og erfaring fra utrednings- og utviklingsarbeid.

Kompetanse innen prosjektarbeid, veiledning og formidling. Erfaring fra informasjons- og dokumentasjonsarbeid, og prosjektarbeid

 

CV:

ERFARING:

2006-d.d Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, kontorsjef.

Leder med personalansvar for de administrativt ansatte ved instituttet. Ansvar for instituttets

budsjett og økonomistyring, virksomhetsstyring innen undervisning og forskning, og

lederstøtte for instituttleder. Ansvar for videreutvikling av de administrative tjenestene ved

ISS.

2004- 06 Politiets utlendingsenhet, Analysegruppen, Oslo.

Rådgiver.

Strategisk analyse innen utlendingsfeltet. Innhenting og bearbeiding av informasjon,

utarbeidelse av analyser og rapporter innen arbeidsområdet til Politiets utlendingsenhet,

herunder ulike prosjekt- og trendrapporter. Faglig ansvarlig for særorganets statistikk.

2003- 04 Prosjekt Asytrans/Politiets utlendingsenhet, Oslo.

Fungerende personalsjef

Overordnet ansvar for det personellmessige ved reorganiseringen i Prosjekt Asytrans, og

medlem i prosjektgruppa og i lederguppa i prosjektperioden. Iverksetting av

omstillingsavtalen mellom Oslo politidistrikt og Prosjekt Asytrans med ansvar for

overføring av personell (ca.100 personer ble overført). Hovedansvar for tilsetting i ca.

140 stillinger. Deltok i samtlige ledd av denne prosessen (utlysninger, intervju,

innstillinger, ansvar for midlertidige tilsettinger, sekretær og medlem i Ansettelsesrådet).

Ansvar for saksforberedelse og gjennomføring av drøftinger og forhandlinger med

organisasjonene med ansvar for gjennomgang og forberedelse av sakene. Saksbehandling

innen personalområdet. Medlem i prosjektgruppa som arbeidet med opprettelsen av

Politiets utlendingsenhet.

1999-03 Oslo politidistrikt, Personalavdelingen, Personalkontoret, Oslo

Seniorkonsulent

Personalforvaltning og organisasjonsutvikling. Rådgiver-/ veiledningsfunksjon og

saksbehandler for flere seksjoner ved Oslo politidistrikt innen personalområdet. Sekretær

i Attføringsutvalget med ansvar for oppfølging av sykesaker, utarbeidelse av

politidistriktets sykefraværsstatistikk og iverksetting av IA-avtalen. Utarbeidet flere

kapitler av Personalveiledningen. Deltok i prosjektgruppe i forbindelse med Politireformen i Oslo politidistrikt. Ansvarlig for deler av lederopplæringskurs for mellomledere i Oslo politidistrikt.

1997- 99 Kvinneuniversitetet Nord, Steigen

Faglig medarbeider

Ulike arbeidsoppgaver innen likestillingsområdet. Forskningsrelatert arbeid, prosjekt- og

utviklingsarbeid, organisering av nettverksarbeid. Informasjons- og

dokumentasjonsarbeid. Utarbeidet fagplan og forelesningsplan for studiet ” Planlegging

og Demokrati. Samfunnsplanlegging i et kjønnsperspektiv”. Redaktør for rapporten fra

Northern Women – Northern Lives konferansen. Utarbeidet prosjektsøknad til

Barentsprogrammet om et nordisk- russisk opplæringsprogram rettet mot personalet på

krisesentrene i nordvest Russland og til INTERREG- programmet Northern Pheriphery

Programme. Ansvarlig for organiseringen av den landbrukspolitiske høringen ”Kvinner

for Landbruk”.

1997 Bankpower

Vikariat i Den Norske Bank, Sparebanken NOR og LeasePlan Norge.

 

UTDANNELSE:

1992-94/1995-97. Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap

Cand. polit. grad i statsvitenskap med offentlig politikk og administrasjon som

spesialområde.

Kurs i politiske beslutningssystemer, organisasjonsutforming og forvaltningspolitikk,

institusjonsteori, offentlig ledelse og metode.

Hovedfagsoppgave: ”Reorganiseringa av Oppland Fylkeskommune. Ein organisasjonsteoretisk studie av ein reorganiseringsprosess”.

1994-95. London School of Economics, Department of International Relations

Master of Science- grad i International Relations

Kurs i International Politics, Conflict and Peace Studies, Women and International

Relations, International Institutions og Strategic Aspects of International Relations.

Master thesis: ”Small states as mediators in international conflicts. The case of the

Palestinian-Israeli conflict”

1991-92. London School of Economics, Department of International Relations

General Course. Ett-årig undergraduate studie

Kurs i European Institutions, International Political Theory, Foreign Policy Analysis og

Public International Law.

1987-91. UNIVERSITETET I OSLO

Cand. mag grad.

Examen philosophicum, statsvitenskap mellomfag, 1 avd. jus, og sosialøkonomi

grunnfag.

1984-87 HJERLEID VIDAREGÅANDE SKULE

Naturfaglig linje

1981-84. DOVRE UNGDOMSSKULE

 

KURS, VERV, ANDRE ERFARINGER, ETC.:

- Prosjektlederkurs i LEAN, Valcon, 2011.

- Lederopplæring for administrative leder ved NTNU (2008)

- Fullførte doktorgradskurset ” Women`s Presence and the Democratic Institutions in

Times of Transition” ved det Nordiske Forskerutdanningsakademi

-”Samhällsplanering ur ett genusperspektiv”, kurs ved Universitetet i Uppsala

- Forhandlingsteknikk og arbeidsliv trinn I og II, kurs arrangert av Samfunnsviterne

- Kurs i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen arrangert av Statskonsult

- Operativ kriminalanalyse og Analyst`s Notebook, kurs i regi av KRIPOS.

- Styremedlem i stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord 1998-99

- Engelsk, flytende skriftlig og muntlig. Har hatt engelsk som arbeidsspråk. Behersker

noe tysk

ANNEN PRAKSIS:

1987-97. Vikingskipshuset.

Salgs- og informasjonsarbeid. Ekstra- og sommerhjelp. Ansvarlig for butikken i museet

ved leders fravær. Vikar som førstesekretær i perioden april- oktober 1997.

1985- 87. Norges Idrettsforbunds trenings og kurssenter Dombåstun

Resepsjonist og ekstrahjelp.

1985-87. Oldsakssamlingen, Universitetet i Oslo.

Assistent ved arkeologiske utgravninger. Registreringsarbeid.