Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

Førsteamanuensis i arkeologi og Samlingsleder for de kulturhistoriske samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet. 

Forskninginteresser

Min primære forskningsinteresse i arkeologi ligger innenfor jernalder og tidlig middelalder i Nord-Europa, med særlig fokus på dekorerte metallgjenstander, handels- og produksjonsplasser og forholdet mellom stedsnavn og kulturminner i en landskapskontekst.

Det første forskningsområdet mitt er vikingtidens metallarbeider. Magisteravhandlingen min tok utgangspunkt i dekorerte metallarbeider fra den svenske handelsbyen Birka, mens doktoravhandlingen omhandlet vikingtidens treflikete spenner fra hele Skandinavia med henblikk til typologi, datering, dekor, funksjon, produksjonsteknikker og håndverkstradisjoner. Senere har jeg undersøkt kulturkontakten mellom Skandinavia og Kontinentet under vikingtiden slik som den kommer til uttrykk gjennom imitasjonsprosesser på en rekke statusindikerende metallarbeider.   

Det andre forskningsområdet mitt er handels- og produksjonsplasser, vareutveksling og ressurstilgang i det første årtusenet e.Kr. i Skandinavia, som jeg har undersøkt ut fra ulike innfallsvinkler, tematisk, geografisk og tidsmessig. Innenfor dette feltet har jeg jobbet med metallsøkerfunnene fra et håndverksområde tilknyttet en storgård fra jernalder på Missingen i Østfold, undersøkt det maritime stedsnavnet *Sæheimr i Skandinavia som en indikator for mulige handels- og landingssteder grunnlagt i eldre jernalder, utforsket det maritim-økonomiske nettverket mellom vikingtidens sentralgårder ved Trondheimsfjorden, analysert transport- og kommunikasjonslandskapet rundt stavkirken på Urnes med særlig fokus på ressurstilgang og -kontroll, og diskutert fjernhandelen langs Norgeskysten mellom Ribe og Nordområdene basert på 700-tallets glassperler. 

Det tredje, mindre forskningsfeltet mitt er metallsøkerfunn og kulturminnepolitikk, som omhandler forvaltningspolitikk og praktiske strategier knyttet til en i Norge forholdvis ny type kulturminner.  

Undervisning og veiledning

Jeg underviser innen arkeologi og arkiv- og samlingsforvaltning på kursene «Introduksjon til arkeologi» (ARK1001), «Arkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkning» (ARK3002) og «Depotfunksjoner 1» (LBAS2001).

Jeg har siden 2016 veiledet to masterstudenter (fullført) og er hovedveileder for en phD-stipendiat i arkeologi. Jeg er oppnevnt som en ekstern sensor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, fagområde arkeologi, Universitetet i Bergen, for perioden 2020-2023.

Deltakelse i forskergrupper

Prosjekter

 • NIDARK - Revitalisering av arkeologiske gjenstander og dokumentasjon fra middelalderbyen Nidaros

Utdannelse

 • 2018/19: NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger

 • 2017/18: NTNUs lederutviklingsprogram for forskergruppeledere

 • 2017: Pedagogisk utviklingsprogram (PEDUP) for lærere ved NTNU

 • 2011-2012: Enkeltemner innen arkivkunnskap (50 stp) ved Universitetet i Oslo

 • 2003: Dr. Phil.-grad (arkeologi) ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 • 2000: Magistra Artium-grad (arkeologi, historie og europeisk etnologi) ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, dessuten emner i geologi, latin og nordisk filologi

Stipendier

Ansettelser

Verv

 • 2018-d.d.: Medlem av instituttråd ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet
 • 2017-2019: Medlem i Felles koordineringsgruppe for MUSIT
 • 2017-d.d. Medlem i fagråd for digital deling ved NTNU Vitenskapsmuseet
 • 2016-d.d.: Representant i DAM - Det Arkeologiske Museumsmøtet
 • 2016-d.d.: Koordinator for Utlånsutvalget ved IAK, NTNU Vitenskapsmuseet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Maixner, Birgit. (2010) Haithabu – Fernhandelszentrum zwischen den Welten. Begleitband zur Ausstellung im Wikinger Museum Haithabu. 2010. ISBN 0000000000.
 • Maixner, Birgit. (2005) Die gegossenen kleeblattförmigen Fibeln der Wikingerzeit aus Skandinavien. 2005. ISBN 3-7749-3318-9. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie (116).

Del av bok/rapport

 • von Carnap-Bornheim, Claus; Jöns, Hauke; Maixner, Birgit; Müller-Wille, Michael. (2019) Handelsemporien und frühe Städte. Mittelalterlicher Handel im Nord- und Ostseeraum. Spuren des Menschen. 800000 Jahre Geschichte in Europa.
 • Maixner, Birgit. (2016) Metallsøkprosjekt Missingen/Åkeberg– et samarbeidsprosjekt mellom forvaltningen og frivillige rundt en storgård fra jernalderen. Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling.
 • Maixner, Birgit. (2014) Fränkische Rangzeichen und ihre Rezeption im wikingerzeitlichen Skandinavien. Die Wikinger und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung..
 • Maixner, Birgit. (2004) Die tierstilverzierten Metallarbeiten der Wikingerzeit aus Birka unter besonderer Berücksichtigung des Borrestils. Zwischen Tier und Kreuz. Untersuchungen zur wikingerzeitlichen Ornamentik im Ostseeraum..