Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

Samlingsleder for de arkeologiske og kulturhistoriske samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet og faggruppeleder samling ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie. 

Forskninginteresser

Min primære forskningsinteresse i arkeologi ligger innenfor jernalder og tidlig middelalder i Nord-Europa, med særlig fokus på metallgjenstander, handels- og produksjonsplasser og forholdet mellom stedsnavn og kulturminner i en landskapskontekst.

Magisteravhandlingen min tok utgangspunkt i dekorerte metallarbeider fra den svenske handelsbyen Birka, mens doktoravhandlingen omhandlet vikingtidens treflikete spenner fra hele Skandinavia med henblikk til typologi, datering, dekor, funksjon, produksjonsteknikker og håndverkstradisjoner. Senere har jeg undersøkt kulturkontakten mellom Skandinavia og Kontinentet under vikingtiden slik som den kommer til uttrykk i den skandinaviske elitens materielle kultur.  

I forbindelsen med ansvaret for å utarbeide det vitenskapelige konseptet for den nye permanentutstillingen i Wikinger Museum Haithabu i Schleswig hadde jeg anledning til å jobbe med det danske vikingtidsemporiet Hedeby i tre år.

De siste årene har jeg for det meste forsket på metallsøkerfunn fra jernalderen og utnyttet forskningspotensialet til denne i Norge forholdsvis nye funnkategorien. I Østfold kunne jeg initiere et samarbeidsprosjekt med frivillige private metalldetektorister (Metallsøkprosjekt Missingen/Åkeberg) for å undersøke hvordan landskapet rundt en storgård fra eldre jernalder var utnyttet. I Trøndelag gjelder min forskningsinteresse små handelsplasser fra vikingtiden ved Trondheimsfjorden.

Jeg er koordinator for forskergruppen «Organising landscape» som har som formål å undersøke hvordan landskapsrom ble oppfattet, konstruert og organisert under jernalderen og middelalderen, og er spesielt interessert i hvordan landskap i jernalderen ble strukturert gjennom stedsnavn, og hvordan menneskenes oppfatning av landskapet omvendt tok innflytelse på navngivningen.

Undervisning og veiledning

Jeg underviser innen arkeologi og arkiv- og samlingsforvaltning på kursene «Introduksjon til arkeologi» (ARK1001), «Arkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkning» (ARK3002) og «Depotfunksjoner 1» (LBAS2001).

Jeg er for tiden veileder for to masterstudenter og en phD-stipendiat i arkeologi. 

Deltakelse i forskergrupper

Prosjekter

 • NIDARK - Revitalisering av arkeologiske gjenstander og dokumentasjon fra middelalderbyen Nidaros

Utdannelse

 • 2011-2012 Enkeltemner innen arkivkunnskap (50 stp) ved Universitetet i Oslo

 • 2003 Dr. Phil.-grad (arkeologi) ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 • 2000 Magistra Artium-grad (arkeologi, historie og europeisk etnologi) ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, dessuten emner i geologi, latin og nordisk filologi

 • 1994 Abitur (generell studiekompetanse) med spesialisering innenfor matematikk og kjemi 

Stipendier

Ansettelser

Verv

 • 2018-d.d. Medlem av instituttråd ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet
 • 2014-2015 Vara for verneombud ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Kurs

 • 2018/19 NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger

 • 2017/18 NTNUs lederutviklingsprogram for forskergruppeledere

 • 2017 Pedagogisk utviklingsprogram (PEDUP) for lærere ved NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Maixner, Birgit. (2010) Haithabu – Fernhandelszentrum zwischen den Welten. Begleitband zur Ausstellung im Wikinger Museum Haithabu. 2010. ISBN 0000000000.
 • Maixner, Birgit. (2005) Die gegossenen kleeblattförmigen Fibeln der Wikingerzeit aus Skandinavien. 2005. ISBN 3-7749-3318-9. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie (116).

Del av bok/rapport

 • von Carnap-Bornheim, Claus; Jöns, Hauke; Maixner, Birgit; Müller-Wille, Michael. (2019) Handelsemporien und frühe Städte. Mittelalterlicher Handel im Nord- und Ostseeraum. Spuren des Menschen. 800000 Jahre Geschichte in Europa.
 • Maixner, Birgit. (2016) Metallsøkprosjekt Missingen/Åkeberg– et samarbeidsprosjekt mellom forvaltningen og frivillige rundt en storgård fra jernalderen. Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling.
 • Maixner, Birgit. (2014) Fränkische Rangzeichen und ihre Rezeption im wikingerzeitlichen Skandinavien. Die Wikinger und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung..
 • Maixner, Birgit. (2004) Die tierstilverzierten Metallarbeiten der Wikingerzeit aus Birka unter besonderer Berücksichtigung des Borrestils. Zwischen Tier und Kreuz. Untersuchungen zur wikingerzeitlichen Ornamentik im Ostseeraum..