Bakgrunn og aktiviteter

For en kortfattet introduksjon til forskningsprosjektet se introduksjonsfilmen "Can computers help cure cancer?" - https://www.youtube.com/watch?v=N4NzEyo_HQo

Stilling

Førsteamanuensis ved NTNU fra 2020. Post.doc ved NTNU fra 2016. Lege ved Kreftklinikken St Olavs Hospital fra 2016. Forskningsinteresse: Cellebiologisk og molekylærbiologisk forståelse av kreftsykdom.

Undervisning

Medisin IA og IC. Tidligere: PBL-veileder medisin. Emneansvarlig MOL3007 Funksjonell genomforskning (2017). "Årets underviser" for medisinstudentene 2019.

Bakgrunn

Cand. med 2005 fra NTNU. Master i bionanoteknologi 2007-2013 fra NTNU. Turnuslege 2006-2007 i Levanger/Verdal. Lege i spesialisering ved Kreftavdelingen i Trondheim 2009, ved Røntgenavdelingen i Ålesund 2010-2011. Stipendiat ved Insitutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU 2011-2015. Post.doc ved NTNU fra 2016. Lege ved Kreftklinkken St Olavs Hospital fra 2016.

Prosjekt

Jeg studerer hvilke mekanismer i en kreftcelle som gir den mulighet til å vokse, uten å respektere signaler fra sine omgivelser som ville hemmet normale cellers vekst. Alle celler i kroppen mottar hele tiden signaler fra omverdenen, og flere av disse kan enten virke stimulerende eller hemmende for videre vekst. Slike signaler fanges opp av cellen og sendes via signalkjeder inn til cellekjernen. Akkurat som i trafikken i Trondheim er det mange veier slike signaler kan følge, og akkurat som i Trondheim finnes det hovedveier, krysningspunkter og snarveier. Mange detaljer er kjent rundt hvilke veier som finnes. En stor utfordring i grunnleggende kreftforskning i dag er å forstå hvordan veiene henger sammen, hvordan kartet ser ut, og hvordan trafikken påvirkes av endringer i veinettet.

I kreftceller er det proteiner og andre kjemiske stoffer som utgjør veinettet hvor signaler kan sendes fra ett sted i cellen til et annet. Jeg jobber med kreftceller fra magesekk, og ser på mulighetene til å analysere signaltrafikken i cellene ved hjelp av datamodeller og datasimulering, for å se hvilke proteiner som er avgjørende for at en kreftcelle kan nekte å respektere signaler fra omgivelsene, og for å identifisere proteiner som egner seg som målproteiner for kreftmedisiner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner