Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er faggruppeleder for Faggruppe for strategi og arbeidsgiverfunksjon. Faggruppen har blant annet ansvar innenfor medbestemmelse (drøftinger og forhandlinger med de tillitsvalgte), tunge personalsaker/konfliktsaker, utredninger og saksfremlegg for dekanmøtet, rektoratet og styret i saker som omhandler HR-relaterte spørsmål, statistikk og analyse og utarbeidelse av og rådgivning innenfor generelle og spesialiserte interne retningslinjer av juridisk og personalpolitisk karakter. I tillegg har faggruppen et særlig ansvar for likestilling og mangfold og strategisk HR ved NTNU.

Jeg utfører også noe saksbehandling, og mine arbeidsoppgaver strekker seg over hele HR-feltet, herunder universitets- og høyskolelovens virkeområde. Jeg jobber spesielt inn mot utredninger og saksforberedelse for styret og rektoratet, utarbeidelse av interne rutiner og retningslinjer og veiledning til ledere i ulike sammenhenger.

Jeg er utdannet jurist (Master i rettsvitenskap) ved UiO. Min masteroppgave omhandler kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i offentlige stillinger. Jeg har spesialisert meg på arbeidsrett i offentlig og privat sektor, og har lang HR-erfaring fra begge sektorer.