Alissa Vik

Førsteamanuensis i spansk fagdidaktikk (ILU), studieveileder for nordisk (ISL) og førstelektor i musikkvitenskap (IMU)

alissa.vik@ntnu.no
Bygg 5, 5568A, Dragvoll