Sosialantropologi er det sammenlignenede studium av kultur og  samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet. Antropologen har en viktig rolle som kulturoversetter blant ulike aktører.

Sosialantropologi er svært relevant for å forstå den økte globaliseringen og antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om modernisering, møter mellom kulturer, sivilisasjonskonflikter og migrasjon. 

Feltarbeidet er en sentral måte å skaffe seg kunnskap på innenfor antropologien.  Det innebærer at forskeren gjennom deltagende observasjon blir grundig innsosialisert i det samfunn og den kultur vedkommende ønsker å forske på. Antropologer i dag studerer alt fra storbyer, bedriftskultur, politisk retorikk og kulturelle trender til rituelt liv i afrikanske landsbyer og slektsbaserte organisasjonformer i den globale økonomien. 

 

Norsk antropologisk forening

 

Aktuelt

Ledige stillinger:
4-årig stipendiat

2-årig postdoc

 

Følgende valgbare emner i bachelorprogrammet i sosialantropogi undervises våren 2015: AFR2120, SANT2010 og SANT3508.

Ønsker du å ta deler av studiet i utlandet?


Mon, 20 Apr 2015 08:36:44 +0200

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2015

Publikasjoner

Kover FestivalFestival! Med kapittel av Anne Kathrine Larsen: Bygdedager og historiske spel - En feiring av stedet? 

Flere publikasjoner