Sosialantropologi er det sammenlignenede studium av kultur og  samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet. Antropologen har en viktig rolle som kulturoversetter blant ulike aktører.

Sosialantropologi er svært relevant for å forstå den økte globaliseringen og antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om modernisering, møter mellom kulturer, sivilisasjonskonflikter og migrasjon. 

Feltarbeidet er en sentral måte å skaffe seg kunnskap på innenfor antropologien.  Det innebærer at forskeren gjennom deltagende observasjon blir grundig innsosialisert i det samfunn og den kultur vedkommende ønsker å forske på. Antropologer i dag studerer alt fra storbyer, bedriftskultur, politisk retorikk og kulturelle trender til rituelt liv i afrikanske landsbyer og slektsbaserte organisasjonformer i den globale økonomien. 

 

Norsk antropologisk forening

 

Publikasjoner

Det skapende mennesket – Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning (Harald Aspen, Malin Noem Ravn og Emil André Røyrvik red.) Med artikler av Trond Berge, Liv Haram, Stein E. Johansen, Jan Ketil Simonsen og Martin Thomassen.

 

Kover FestivalFestival! Med kapittel av Anne Kathrine Larsen: Bygdedager og historiske spel - En feiring av stedet? 

Flere publikasjoner


Thu, 02 Jul 2015 08:21:35 +0200