Videreutdanning, Trondheim

Magnetisk resonans


Om videreutdanning i Magnetisk Resonans (ViMR)

En videreutdanning for radiografer som ønsker fordypning innen MR. Det er et nettbasert deltidsstudium over to år som er tilrettelagt for deg som er i jobb. Sentrale tema i de ulike emnene foreleses under en samling i begynnelsen av semesteret. Resten av semesteret jobber studenter med oppgaver som leveres og mottar tilbakemeldinger om faglig innhold og utforming.


Videreutdanningen skal utdanne kandidater som kan:

  • kombinere kunnskaper og ferdigheter innen MR og vitenskapelige metoder til  økt effektivitet og forbedret  bildekvalitet i virksomheten
  • påvirke til ny anvendelse av MR-avbildning i forskningsprosjekt og ved omstillinger i klinikk
  • analysere utfordringer relatert til endringer tilknyttet undersøkelsesrutiner eller gjennomføring av  forskningsprosjekt
  • implementere og optimalisere eksisterende, nye og avanserte metoder og protokoller ved kliniske MR-system
  • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Omfang og arbeidsbelastning

Videreutdanningen er satt sammen av totalt seks emner innen MR på til sammen 60 studiepoeng. Normert arbeidsinnsats utgjør minimum 800 timer per år ved et deltidsstudium. Arbeidsinnsatsen vil være fordelt på ulike typer aktiviteter som forelesninger, gruppearbeid, praksis ved MR-avdeling, litteraturstudier, oppgaveløsning, diskusjoner, veiledning og selvstendig arbeid.


Videreutdanningens oppbygning

Videreutdanningen i MR skal være en fordypning i mekanismene for MR-bildedannelse. Studiet er bygget opp av i alt seks emner. Den teoretiske delen av studiet består av 50 studiepoeng fordypning i MR-teori fordelt på fire emner. Emnene gir en grundig forståelse av mekanismer, bildannelse og kontrast ved ulike MR-teknikker. To emner på til sammen 10 studiepoeng utgjøres av praksis ved MR-avdeling, hvor teoretisk kunnskap skal knyttes til kliniske undersøkelser og praktisk arbeid.


Jobbmuligheter

Etter endt utdanning har du et bredere teoretisk og praktisk grunnlag som kan styrke MR-kompetansen i tverrfaglige samarbeid, og kvalifisere for større ansvar i innen kvalitetssikring, arbeid med protokoller og forskningsprosjekt.


Målgruppe

Målgruppen for videreutdanningen er studenter med bachelor i radiografi. Opptaksgrunnlaget er fullført og bestått grunnutdanning på 180 studiepoeng som radiograf.

Det er anbefalt å ha realfaglig fordypning i tillegg til generell studiekompetanse fra videregående skole, ha fulgt realfags-emner ved andre utdanningsinstitusjoner, eller ha interesse for realfag. Tidligere og/eller nåværende arbeidserfaring som MR radiograf vil være en fordel.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@isb.ntnu.no

Tue, 30 Jul 2019 15:18:32 +0200
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 2 år
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april

NB! Videreutdanningen har opptak annethvert år. Forrige opptak var i 2018.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak