Magnetisk resonans

Videreutdanning, Trondheim

Magnetisk resonans


Magnetisk resonans - Bilde

Foto av  pasient og operatør ved en MR-undersøkelse
Foto: Ole Ekker / NTNU

MR - ingress

Videreutdanningen i MR er en fordypning i det teoretiske grunnlaget for MR bildedannelse. Det er et deltidsstudium over to år, og undervisningen er i hovedsak nettbasert med samlinger. Studieprogrammets oppbygning og organisering gir stor grad av fleksibilitet, og skal kunne følges både i kombinasjon med jobb og av kandidater bosatt utenfor Trondheim.


MR - videreutdanning

Det er ikke opptak til videreutdanningen i 2023, neste opptak blir i 2024

Studiestart 2022


Målgruppe

Videreutdanningen er for deg med bachelor i radiografi.

Undervisningsform

Hovedsakelig nettbasert med samlinger. Studieprogrammets oppbygning og organisering gir stor grad av fleksibilitet, og skal kunne følges både i kombinasjon med jobb og av kandidater bosatt utenfor Trondheim.

Alle emner, med unntak av praksis-emnet, undervises sammen med studenter på master i medisinsk bildeteknologi, retning MR.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er fullført og bestått grunnutdanning på 180 studiepoeng som radiograf.

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha realfaglig fordypning i tillegg til generell studiekompetanse fra videregående skole, ha fulgt realfags-emner ved andre utdanningsinstitusjoner, eller ha interesse for realfag. Tidligere og/eller nåværende arbeidserfaring som MR radiograf vil være en fordel.


Om studiet

Studiet består av fire emner fordelt over to studieår, tilsammen 60 studiepoeng. Alle emner er på 15 studiepoeng og går over ett semester.

Semester Emnekode Navn Studiepoeng
1 RAT3111 Introduksjon til MR 15
2 RAT3113 Metodiske prinsipper og teknikker innen MR 15
3 RAT3103 MR matematikk 15
4 RAT3112 Avansert MR-fysikk 15

Tilgang på klinisk MR-skanner er en fordel.

Omfang og arbeidsbelastning

Normert arbeidsinnsats utgjør minimum 800 timer per år ved et deltidsstudium, og du bør bruke omtrent 20 timer hver uke til studiene. Arbeidsinnsatsen vil være fordelt på ulike typer aktiviteter som forelesninger, gruppearbeid, praksis ved MR-avdeling, litteraturstudier, oppgaveløsning, diskusjoner, veiledning og selvstendig arbeid.

Studiemiljø

Studiet inneholder samlinger på campus, men det meste av undervisningen skjer via internett. Det gjelder også samarbeid mellom studentene. En viktig faktor for å etablere et godt studiemiljø er derfor de digitale verktøyene. Studieprogrammet legger opp til et sett med digitale løsninger for samarbeid og kommunikasjon mellom grupper av studenter, og mellom studenter og undervisere.

Jobbmuligheter

Gjennom videreutdanningen vil du etablere et bredere teoretisk grunnlag som styrker MR-kompetansen. Videre vil du med en teknologisk retta videreutdanning kunne ta større del av ansvar og arbeid i prosesser med kvalitetssikring, protokoller og forskerprosjekt, og kan delta i ulike prosjekter innen alle disse kategorier. Det vil også styrke helse og omsorgstjenesten at teknisk personell kan ta større ansvar og arbeidsoppgaver tilknyttet omstillinger og endringer som vil bli nødvendig i helse og omsorgstjenestene. Videreutdanningen kan inngå som del av en masterutdanning, som for eksempel master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU.

Videreutdanningen utdanner kandidater som:

  • kan gjøre rede for oppbygging av, og grunnleggende teori og prinsipper for bildedannelse med valgte bildemodalitet
  • har inngående kunnskaper om egenskaper, egnethet, styrker, svakheter og begrensninger ved et spekter av metoder for medisinsk avbildning
  • kan vurdere muligheter og begrensninger i nye og avanserte teknikker innen MR-avbildning ut fra etablert teoretisk fundament i fysikk og matematikk
  • kan vurdere og begrunne valg av undersøkelsesprotokoller og parametere for bildeopptak
  • kan implementere og optimalisere eksisterende, nye og avanserte metoder og protokoller for MR-avbildning
  • kan utvikle relevante indikatorer for kvalitet i forhold til kliniske og vitenskapelige problem-stillinger og ivareta pasientens hensyn
  • kan kombinere kunnskaper og ferdigheter innen MR til økt effektivitet og forbedret bildekvalitet i virksomheten
  • kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innen MR til spesialister i helsetjenesten, pasienter, pårørende, og til allmenheten
  • kan påvirke til ny anvendelse av MR i forskningsprosjekt og ved omstillinger i klinikk

Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@isb.ntnu.no

31 mar 2023

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 2 år
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya

Det er ikke opptak på dette studier i 2023. 

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev