EVU-Kurs


Samskaping av relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn

Start: 12.09.2023
Slutt: 22.11.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAD6504

Kurset er fulltegnet.


Kurset bidrar til inngående teoretisk og praktisk kunnskap om ledelse av samskaping i organisasjoner og samfunn. Kurset vil gi deg ferdigheter du kan benytte for å fasilitere kapasitetsbyggende prosesser i samarbeid med innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører for å samskape relasjonell velferd, livskvalitet og sosial bærekraft. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner og samfunn.

Innhold

Sentralt i emnet er kapasitetsbygging i retning av livskvalitet og sosial bærekraft som samfunnsmål, noe som kobles til en relasjonell tilnærming til velferd og organisasjonsutvikling. Dette innebærer at offentlige, private og/eller sivile aktører samarbeider gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre, der bærekraft og velferd forstås som en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører. Emnet vektlegger at relasjoner er avgjørende for å lykkes, både i samskaping av tjenester, organisasjoner, lokalsamfunn og politikk. Hovedvekten i emnet vil være hvordan man kan lede fram prosesser slik at innbyggere og medarbeidere lever gode og verdige liv i helsefremmende, innovasjonssterke og verdiskapende fellesskaper. Emnet vektlegger kunnskap og ferdigheter som ledere kan benytte for å fasilitere prosesser i samarbeid med innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører for å samskape relasjonell velferd, livskvalitet og sosial bærekraft.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn
 • har inngående kunnskap om livskvalitet på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i ledelse av samskaping i organisasjoner og samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, kartlegge og mobilisere sentrale aktører for å lede fram samskaping av relasjonell velferd og sosial bærekraft
 • kan bruke relevante relasjonelle tilnærminger til å lede og fasilitere samskapingsprosesser
 • kan arbeide selvstendig med aktuelle temaer både på praktisk og teoretisk nivå

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har avansert kompetanse om ledelse av samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn
 • kan bidra til ledelse av innovasjonsprosesser rettet mot livskvalitet på individ, gruppe, organisasjons- og samfunnsnivå
 • kan bidra til brobyggende ledelse i egen organisasjon og i samspill med andre organisasjoner og omgivelser

 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to fysiske samlinger, begge på to dager. Læringsformene og aktivitetene foregår gjennom dialogbasert undervisning som innebærer aktiv deltakelse fra kandidatene. Undervisningen innebærer at kandidatene både tilegner seg teoretisk kunnskap og trener på praktiske ledelsesferdigheter. Undervisningen består av forelesninger og øvinger. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2023.

Første samling: 12.-13. september
Andre samling: 30. oktober-1. november

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på minst 80% av samlingene.

Klokkeslett er 10.00-16.00 første dag og 09.00-16.00 andre dag for begge samlinger.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samlingsdag.

Innleveringsfrist er 22. november 2023, kl. 14.00.

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk aktivitet i emnet.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Bøker du selv må kjøpe finnes under. 

Bringselius, L. (2021). Tillitsbaserat ledarskap: Från pinnräknande till samskapande (1. utg.) Komlitt Förlag. (141 s).

Cottam, H. (2018). Radikal Hjælp. Hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten. (334 s.) https://www.forlagetmindspace.dk/udgivelser/de-filosofiske-udgivelser/radikal-hjaelp 

D. v. Heimburg og O. Ness (Eds.), Aksjonsforskning. Samskapt kunnskap som endrer liv og samfunn (ss. 103-118): Fagbokforlaget.

I tillegg inneholder pensumlisten noen artikler/kapitler som blir tilgjengelig i læringsstøttesystemet Blackboard.

 

Annen informasjon

Dette kurset har plass til 25 deltakere.

Praktisk informasjon og betingelser

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Fagansvarlig: Dina von Heimburg, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 93 04 37 14
Epost: heimburg@ntnu.no
Faglærer: Ottar Ness, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 90 12 53 12
Epost: ottar.ness@ntnu.no
Faglærer: Helene Berntsen Svensson, PhD-stipendiat, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 91 12 50 31
Epost: helene.b.svensson@ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev