EVU-Kurs

Sped- og småbarns psykiske helse

Foto: Tatiana Syrikova, Pexels

Start: 06.09.2023
Slutt: 17.11.2023
Søknadsfrist: 01.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6227

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet skal bidra til inngående kunnskap om viktige faktorer for utvikling av psykisk helse hos sped- og småbarn på individ-, relasjonelt- og systemnivå. Refleksjon rundt egen praksis i arbeidet med barn, samt kjennskap til aktuelle kartleggings- og intervensjonsmetoder vektlegges.

Målgruppe

Fagpersoner som møter sped- og småbarn og deres familier i sitt arbeid.

Innhold

Emnet gir inngående kunnskap i viktige faktorer for utvikling av psykisk helse hos sped- og småbarn på individ-, relasjonelt- og systemnivå, sett i et transaksjonsperspektiv. Den diagnostiske klassifiseringen av psykisk helse og utviklingsforstyrrelser i sped- og småbarnsalderen (DC:0-5) vil være en overordnet modell for undervisningen, med særlig henblikk på forståelse av kartlegging og mulige tiltak overfor denne aldersgruppen.

Det vil bli gitt undervisning i forhold knyttet til sped- og småbarn og deres nærmeste relasjoner, med tema som:

 • Psykisk helse i svangerskapet
 • Somatisk sykdom
 • Sanse-motoriske vansker
 • Tilknytning, samspill og omsorg
 • Barn eksponert for rus, neglisjering og mishandling
 • Kulturelle forhold
 • Barnehagen som beskyttende faktor

Opptakskrav

 • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
 • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper

 • Det anbefales at kandidaten har erfaring med/kunnskap om normalutvikling og skjevutvikling hos barn og unge, og at kandidaten arbeider med sped- og småbarn - da dette vil gi bedre utbytte av emnet.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre samlinger á to dager i Trondheim høsten 2023.

 • Samling 1: 06-07. september
 • Samling 2: 20-21. september
 • Samling 3: 18-19. oktober

Emnet forutsetter fysisk tilstedeværelse på campus disse dagene.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Digital hjemmeeksamen 16-17.november (24 timer)
Karakterskala: A - F, hvor A er beste karakter og F er stryk.
Obligatoriske krav: 80 % obligatorisk oppmøte. Et godkjent kasusfremlegg i gruppe.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved studiestart.

Annen informasjon

Dette emnet tilsvarer delvis tidligere MDV6260, slik at studenter som tidligere har MDV6260 vil få vektallsreduksjon med 2,5 stp. til 5 stp. Minimum 10 og maksimum 30 studenter.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Emnet har ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. Pt. kr 600. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Samarbeidspartnere

Fagnettverket sped- og småbarn:

Førsteamanuensis Silja Berg Kårstad
Universitetslektor Kjersti Sandnes
Førsteamanuensis Astrid Røsland Seim
Universitetslektor Kristine Gudmundsen Våge
Førsteamanuensis Kenneth Stensen
Universitetslektor Anne Synnøve Brenne
Universitetslektor Karianne Framstad Holden

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Åsa Bjørseth, Førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern
Epost: ase.bjorseth@ntnu.no

Kontakt

Maria Rø og Kari Meli, Studieveiledere, Institutt for psykisk helse
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no
Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - spørsmål om opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev