EVU-Kurs

Selvmordsforebygging

Mann som ser deprimert ut

Foto: Stevanovic, Mostphotos

Start: 04.10.2023
Slutt: 24.11.2023
Søknadsfrist: 01.09.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6410

Kurset er fulltegnet.


For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om. I dette kurset ser vi på ulike måter suicidalitet kan forstås på, med tilhørende implikasjoner for selvmordsforebyggende arbeid. Kritisk refleksjon omkring kunnskapsgrunnlaget for etablerte «sannheter» på fagområdet, samt etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt.

Målgruppe

Emnet er relevant for fagfolk fra mange ulike fagområder, både i og utenfor helsevesenet, som har bruk for kunnskap om selvmordsforebygging i sitt arbeid. 

Emnet kan tas som enkeltstående faglig påfyll, eller inngå i videreutdanning i Psykisk helsearbeid eller erfaringsbasert master i psykisk helse

Innhold

I Norge har vi nå hatt statlig finansierte handlingsplaner for forebygging av selvmord i over et kvart århundre. Til tross for dette har det ikke vært noen nedgang i selvmordsraten.

Dette gir grunn til kritiske refleksjoner omkring de tiltak myndighetene hittil har satset på og forskningen som ligger til grunn for dem. Slike refleksjoner står sentralt i dette emnet.

Læringsutbytte høst 2023

Kunnskap

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • ha avansert kunnskap om ulike måter suicidalitet kan forstås på, samt aktuelle selvmordsforebyggende strategier og tiltak.
  • ha inngående kunnskap om holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging.
  • ha inngående kunnskap om fagområdets epidemiologi.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • bruke relevante metoder for å utarbeide og iverksette adekvate selvmordsforebyggende tiltak.
  • analysere og reflektere kritisk omkring eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne: 

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om av hva suicidalitet kan handle om, slik at man kritisk kan vurdere eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak og kunne bidra til å utarbeide og iverksette (nye) slike.

Opptakskrav

  • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
  • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse og Videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper

Relevant praksis er ønskelig, men ikke obligatorisk.

NB: Det vil være en stor fordel om studentene har lest gjennom pensum før vi møtes til undervisningssamlingene.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger á 3 dager i Trondheim høsten 2023

  • Samling 1: 4-6. oktober
  • Samling 2: 31.oktober-02.november

NB: Obligatorisk oppmøte alle dager!

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

PC med internett.

Eksamensbeskrivelse

Digital hjemmeeksamen over 3 uker: 03 -24.november 2023
Karakterskala: A - F, hvor A er beste karakter og F er stryk.
Obligatoriske krav: Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum vil bestå av en obligatorisk og en selvvalgt del. Publiseres i Blackboard i god tid før kursets start.

Annen informasjon

Opptaket er et suppleringsopptak for eksterne studenter og det er derfor kun et begrenset antall plasser ledig. Maks antall studenter er 25.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Heidi Marie Hjelmeland, Professor, Institutt for psykisk helse
Telefon: 73591883
Epost: heidi.hjelmeland@ntnu.no

Kontakt

Marion Iren Larsen, Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73 55 04 72
Epost: marion.i.larsen@ntnu.no
Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev