EVU-Kurs

Psykisk helse og voldsproblematikk

Person som holder en hånd over ansiktet

Foto: Photos.com

Start: 11.09.2023
Slutt: 15.11.2023
Søknadsfrist: 01.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6216

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet gir en grunnforståelse av teorier om aggresjon og vold, tilnærminger og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser, samt hvilke kliniske og samfunnsmessige implikasjoner aggresjon og vold kan ha.

Målgruppe

Fagpersoner som har erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke, og søkere som har interesse for området psykisk helsearbeid og som ønsker forskningsbasert kompetanse. Emnet egner seg både for deg som ønsker faglig påfyll i arbeidshverdagen og for deg som vurderer å søke opptak på studieprogram hvor emnet inngår.

Innhold

Emnet er tverrfaglig med fokus på ulike sider av temaet psykisk helse og voldsproblematikk. I hovedsak praktisk og klinisk orientert. Emnet passer for alle som i sin jobbhverdag møter utfordringer med voldelige og aggressive brukere.

Emnet vil blant annet belyse vold i nære relasjoner, voldsforebygging, vold og rus m.v. Forelesere kommer fra ulike deler av psykisk helsevern, men med en hovedvekt fra sikkerhetspsykiatrien. Emnet har i tillegg knyttet til seg ekspertise fra andre Nordiske land og England, alle med stor kompetanse på området.

Opptakskrav

  • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
  • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse og Videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper

Klinisk erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Emnet har tre obligatoriske samlinger á to dager høsten 2023 ved NTNU i Trondheim. 

  • Samling 1: 11 og 12. september   
  • Samling 2: 02 og 03. oktober
  • Samling 3: 09 og 10. oktober

Forelesninger, gruppearbeid, noe digital undervisning kan forekomme.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard og Inspera

Eksamensbeskrivelse

Digital hjemmeeksamen: 08-15.november 2023

Karakterskala: A - F hvor A er beste karakter og F er stryk. 
Obligatorisk krav: 80 % obligatorisk oppmøte.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumlitteratur, ca 750 sider. Publiseres på Blackboard før oppstart. Undervisning og pensum kan forekomme på både norsk, engelsk, svensk og dansk. 

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Samarbeidspartnere

St. Olavs Hospital, avdeling Brøset

Førsteamanuensis Per Ivar Finseth
Professor Richard Whittington
Professor Tom Palmstierna

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Roger Almvik, Førsteamanuensis, Institutt for psykisk helse
Mobil: 45 46 88 80
Epost: roger.almvik@ntnu.no

Kontakt

Marion Iren Larsen, Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73 55 04 72
Epost: marion.i.larsen@ntnu.no
Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev