EVU-Kurs

Marte Meo-metoden

Start: 01.11.2023
Slutt: 15.12.2023
Søknadsfrist: 01.09.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6423

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Emnet gir fordypning i kommunikasjon og samhandling gjennom opplæring i Marte Meo-metodens utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjonsprinsipper. 

Marte Meo-metoden brukes i ulike kontekster som helsestasjon, innenfor barnevern, fosterhjem, barne- og ungdomspsykiatrien og habilitering. De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager, i eldre/demens-omsorgen og i arbeid med personer med utviklingshemming.

Målgruppe

Fagpersoner innen helse/omsorg/skole som arbeider med eller har interesse for området kommunikasjon og samhandling og som ønsker forskningsbasert kompetanse. NB: For å kunne gjennomføre emnet, må du ha en relevant arbeidsplass hvor du kan praktisere metodikken.

Innhold

Emnet gir en fordypning i kommunikasjon og samhandling gjennom opplæring i Marte Meo-metodens utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjonsprinsipper. Emnet gir kunnskap om ulike tradisjoner og retninger som tilhører denne metoden, samt hvilke oppgaver som tradisjonelt løses ved bruk av denne tilnærmingen.

Marte Meo-metoden benytter videoopptak som arbeidsredskap, og man tar utgangspunkt i dagligdagse samspillsituasjoner. Kursdeltakere skal medbringe film av seg selv i samspill fra arbeidsfeltet med bruker/barn/pasient.

Emnet omfatter også kunnskap, ferdigheter og kompetanse om etikk, brukerrettigheter og den juridiske reguleringen av Marte Meo-arbeid med ulike brukere/pasienter, og innen ulike fagfelt.

Marte Meo metoden har ulike nivå: Marte Meo-praktiker, Marte Meo-kollegaveileder, Marte Meo-veileder/terapeut, Marte Meo-supervisor og lisensiert Marte Meo-Supervisor. Dette emnet gir utdanning om metoden, og kan for de som ønsker det munne ut i sertifisering på det laveste nivået - som Marte Meo praktiker.

Om undervisningen

I tillegg til teoriundervisning inngår det 24 timer veiledning. Disse foregår i grupper på grunnlag av studentenes egne videoer av seg selv i samspillsituasjoner, som skal medbringes til samling to.

Vi gjør oppmerksom på at det er kort tid mellom samling en og to, og studenter bør derfor tidlig komme frem til hvilke filmopptak de vil medbringe.

Opptakskrav

  • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
  • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse og Videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre samlinger i Trondheim høsten 2023

  • Samling 1: 01-02.november
  • Samling 2: 16-17.november
  • Samling 3: 14.desember + eksamen 15.desember

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard læringsstøttesystem og Inspera digital eksamen

Eksamensbeskrivelse

Vurderingsform: Individuell muntlig presentasjon i veilednings-gruppen på siste samling.
Karakterskala: bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i veiledningsgrupper, 2 videoopptak av seg selv i samspill.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Publiseres på Blackboard ved oppstart emnet.
Utgifter til eget teknisk utstyr må dekkes av studenten.

Annen informasjon

Minimum ant studenter for oppstart: 8 Maksimum ant studenter: 12

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Kurset er kostnadsfritt, men studentene må selv dekke pensumlitteratur, ev. teknisk utstyr ifb. filming og semesteravgift til Studentsamskipnaden 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Aud Elisabeth Witsø, Førsteamanuensis
Telefon: 73559389
Mobil: 41305442
Epost: aud.e.witso@ntnu.no

Kontakt

Marion Iren Larsen, Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73550472
Epost: marion.i.larsen@ntnu.no
Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev