EVU-Kurs

Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år

Betenkt gutt

Foto: Yayimages

Start: 25.10.2023
Slutt: 23.11.2023
Søknadsfrist: 01.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6202

Kurset er fulltegnet.


Fulltegnet høst 2023, neste søknadsfrist 1.mai 2024. 

Lær mer om psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge. Emnet gir kunnskap om symptomer, forløp og behandling ved de vanligste psykiske lidelsene i denne aldersgruppen.

NB: Barn og unges psykiske helse består av 2 deler:
MDV6201 - del I: normalutvikling (går i aug.-sept.) 
MDV6202 - del II: skjevutvikling og psykiske lidelser (går i okt.-nov.) 

Dersom du ønsker opptak på begge emner må du sende én søknad til hvert emne. 
Emnene kan tas som enkeltstående emner eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i psykisk helse.

Målgruppe

Emnet passer for fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i ulike tjenester og arbeidssituasjoner. For eksempel behandlere, miljøpersonell i spesialisttjenester, kommuner og institusjoner som primært arbeider med forebygging, endringsarbeid og behandling av barn, unge og familier.

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av psykiske vansker og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge og gi kunnskap om symptomer, forløp og behandling ved de vanligste psykiske lidelsene i denne aldersgruppen. Mer spesifikt:

 • Et forskningsbasert syn på psykiske lidelser 
 • Nevrologiske utviklingsforstyrrelser (neuropsykiatriske lidelser) 
 • Angst og depresjon 
 • Atferdsforstyrrelser 
 • Traumatisering 
 • Psykose 
 • Rusproblematikk 
 • Utfordringer i ungdomstiden 
 • Selvskading og suicidalitet

Opptakskrav

 • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
 • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre samlinger á to dager i Trondheim høsten 2023: 

 • Samling 1: 25-26.oktober 
 • Samling 2: 08-09.november
 • Samling 3: 22-23.november

Emnet forutsetter fysisk tilstedeværelse på campus disse dagene.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen 6-7.desember (24 timer).
Karakterskala: A - F, hvor A er beste karakter og F er stryk.
Obligatoriske krav: 80 % obligatorisk oppmøte. En godkjent emneoppgave.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum oppgis på Blackboard ved studiestart.

Annen informasjon

Det anbefales det at studenten er i jobb i minst halv stilling samtidig med utdanningen. Minimum ant. studenter: 15. Maksimum ant. studenter: 30.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Emnet har ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Astrid Røsland Seim, Universitetslektor, RKBU Midt-Norge
Epost: astrid.r.seim@ntnu.no

Kontakt

Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - opptak
Mobil: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no
Maria Årolilja Rø og Kari Meli, Studieveileder, RKBU Midt-Norge
Telefon: 73 59 17 31
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev