EVU-Kurs


Illustrasjon av nye E18 mellom Asker og Oslo

Da de første planene for nye E18 mellom Asker og Oslo ble lagt var prislappen på 11 milliarder, i 2016 var den oppe i 40 milliarder. Illustrasjon: ViaNova/Statens vegvesen

Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden

Start: 08.05.2023
Slutt: 10.05.2023
Søknadsfrist: 28.03.2023

Undervisningsform: Kurs uten eksamen
Sted for samlinger: Gardermoen

Pris: 10000 Kr
Studiepoeng: 0
Emnekode: uten studiepoeng


I dette kurset lærer du teorien bak anslagsmetoden, prosessen som benyttes for å utarbeide kostnadsoverslag for vegprosjekter i Statens vegvesen. Gjennom teori og bruk av case får du som kommende prosessleder i Anslag en innføring i hvordan metodikken benyttes i praksis i form av en forberedelsesfase, en gjennomføringsfase og et etterarbeid.

Målgruppe

 • Nye prosessledere i Anslagsmetoden (både Statens vegvesen-ansatte, ansatte andre offentlige byggherrer og eksterne konsulenter).
 • Allerede sertifiserte prosessledere som har behov for en oppfriskning av kursinnholdet.
 • De som skal fungere i rollen datastøtter kan melde seg på og delta på kursets siste dag.

Innhold

Kurset går hovedsakelig gjennom håndbok R764 Anslagsmetoden, retningslinjen for hvilken metode som skal benyttes for utarbeidelse av kostnadsoverslag for vegprosjekter i Statens vegvesen.

Kalkyleverktøyet Anslag 5.2.1 blir demonstrert. Anslag 5.2.1 er et Windows-basert dataprogram hvor alt en trenger til forberedelser, gjennomføring og rapportering i en anslagsprosess inngår i programmet.

I løpet av kurset blir teorien delvis gjennomgått i en caseoppgave. Resultater fra caseoppgaven diskuteres og tolkes underveis i kurset.

Tema

 • Om anslagsmetoden og anslagsverktøyet
 • Statens vegvesen sine krav til bruk av anslagsmetoden
 • Teorien
  • Metodikk, gruppeprosess
  • Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid
  • Roller
  • Usikkerhetsvurdering
  • Vurdering og fastsetting av kostnadsoverslag

Foreleser

 • Førsteamanuensis Olav Torp

Læringsmål

Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren

 • Kjenne teorien bak anslagsmetoden.
 • Vite innholdet og ansvaret som ligger i rollen prosessleder i Anslag.
 • Beskrive hvilke faser et Anslag går gjennom og hva som inngår i de ulike fasene: Forberedelser, gjennomføring, etterarbeid.
 • Forstå viktigheten av forberedelsesfasen.
 • Vite hvilke krav som stilles til utarbeidelse av kostnadsoverslag for Statens vegvesen i ulike prosjektfaser.

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren

 • Kunne gjennomføre en anslagsprosess etter håndbok R764.
 • Kunne planlegge en realistisk fremdriftsplan for et Anslag, og oppdatere denne underveis ved behov.
 • Ta avgjørelser fortløpende og håndtere endringer underveis dersom ikke fremdriftsplanen holder.
 • Vurdere og analysere resultatet fra anslagssamlingen (kostnadsramme, styringsramme, standardavvik, usikkerhet, S-kurve m.m.).
 • Kommunisere i og styre en gruppeprosess på en profesjonell måte.
 • Kunne håndtere ulike mennesketyper i gruppeprosessen på en profesjonell måte.

Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren

 • Ha respekt for Anslagsmetodikken.
 • Forstå hvordan en gruppe i en prosess oppfører seg.
 • Forstå at det er prosjektleder som eier Anslaget.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav på dette kurset og det er ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon.

Det er viktig at du oppgir i kommentarfeltet i søknaden om du skal delta alle tre dager eller bare siste dag (datastøtte).


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Dato: 8.-10. mai 2023
Sted: Comfort Runway Hotel, Gardermoen

Hele samlingen er obligatorisk for deltakere som skal sertifiseres som prosessledere.

 • Dag 1: 8. mai kl. 10.00-16.00
 • Dag 2: 9. mai kl. 09.00-16.00
 • Dag 3: 10. mai kl. 09.00-12.00 (datastøtte)

Deltakere som bare ønsker sertifisering som datastøtte kan velge å delta kun på siste kursdag den 10. mai.

Eksamensbeskrivelse

Kurset er uten formell eksamen og studiepoeng, men gjennomfører man kurset og leverer hjemmeoppgave, blir man sertifisert som prosessleder hos SVV.

Oppgaven vurderes ved NTNU som: godkjent/ikke godkjent.
Oppgaven vil ta for seg problemstillinger knyttet til sentrale tema ved forberedelsesfasen av en anslagsprosess. Deltakeren må ha deltatt alle tre dager på prosesslederkurset for å få levere hjemmeoppgave.

Statens vegvesen sine krav for å bli sertifisert prosessleder til å gjennomføre kostnadsoverslag:

 1. Få godkjent hjemmeoppgaver etter kurset innen gitt frist. Godkjennes av NTNU.
 2. Bestått kurs ved NTNU inkludert hjemmeoppgaven.

Statens vegvesen sitt krav for å bli godkjent som datastøtte:

For å bli godkjent som datastøtte må man delta på siste kursdag (dag 3) av prosesslederkurset hvor verktøyet Anslag 5.2.1 blir demonstrert.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Prisinformasjon

Pris: 10000 Kr

Prosessleder:
Kursavgiften inkluderer:

 • Undervisning på samlingen
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Kompendium
 • Evaluering av avsluttende hjemmeoppgave

De relevante håndbøkene må den enkelte skaffe selv.

Kursavgift, datastøtte: 1 800 kr.
I kursavgiften inngår:

 • Undervisning halv dag 10. mai 2023
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingen

Samarbeidspartnere

Statens Vegvesen

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Olav Torp, Førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 934 22 673
Epost: olav.torp@ntnu.no

Kontakt

Linda Lønvik, NTNU VIDERE
Telefon: 73 41 23 89
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev