EVU-Kurs

Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging

Illustrasjonsfoto, hos legen. Foto Astrid Woodhouse

Foto Astrid Woodhouse

Start: 06.02.2023
Slutt: 01.06.2023
Søknadsfrist: 15.12.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6012

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnekurset gir en introduksjon til behandling av pasienter med langvarige smerter og mer sammensatte problemstillinger. Kurset har et tverrfaglig og klinisk fokus med vekt på samhandling, kommunikasjon og mestringsorientert tilnærming.

Emnet tilbys i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Målgruppe

Emnet retter seg mot helsearbeidere av alle profesjoner som er involvert I behandling av langvarig smerte både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Innhold

Emnet har fokus på kliniske problemstillinger; undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med langvarige smerter. 
Emnet dekker smertefysiologi og smertepsykologi med spesielt fokus på langvarig smerte og overgangen fra akutt til langvarig smerte. Spesiell fokus vil være på sammensatte symptomtilstander der biopsykososiale faktorer er spesielt tett vevd sammen, og der ingen anerkjent diagnose fullt ut kan forklare symptomene.

Emnet gir også innsikt i helhetlig ivaretakelse av både pasient og pårørende, og kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsepersonell blir vektlagt. Betydningen av god samhandling mellom helsepersonell og andre støttespillere er også et gjennomgående tema for dette kurset.

Læringsmål

Kunnskaper:

 • Forstå langvarig smerte og sammensatte symptomlidelser i en biopsykososial modell
 • Forstå behovet for en bred tilnærming og nødvendigheten av tverrfaglighet ved utredning og behandling av langvarig smerte
 • Forstå egen og andre profesjoners rolle i tverrfaglig team omkring langvarig smerte
 • Forstå psykologiske mekanismer ved smerte og sammensatte symptomlidelser og kjenne til relevante psykologiske intervensjoner
 • Forstå betydningen av fysisk aktivitet og bevegelse i rehabilitering av langvarig smerte
 • Kjenne til muligheter, begrensninger og spesielle utfordringer ved medikamentell behandling ved langvarig smerte
 • Kjenne til muligheter og begrensninger ved nerveblokader og annen intervensjonsterapi. 

Ferdigheter:

 • ha grunnleggende ferdigheter om diagnostikk og undersøkelse av pasienter med langvarige smerter.
 • kunne evaluere smerte og smerterehabilitering med gode indikatorer og effektmål

 Generell kompetanse:

 • ha forståelse for den biopsykososiale smertemodellen
 • ha forståelse for samhandling på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, kiropraktikk eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

 

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

 

Anbefalte forkunnskaper

Klinisk praksis innen smerte og/eller palliasjon. Noe erfaring med oppgaveskriving er en fordel ved hjemmeeksamen.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Forelesninger og gruppearbeid

Digitalt

6. feb

4 timer

Forelesninger og gruppearbeid

Trondheim, NTNU Campus Øya

13. - 14. feb

15 timer

Forelesninger og gruppearbeid

Trondheim, NTNU Campus Øya

17. - 19. apr

20 timer

Det er obligatorisk oppmøte på fysisk undervisning

     

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

E-læringssystemet Blackboard Vurderingssystemet Inspera Assessment

Eksamensbeskrivelse

hjemmeeksamen over 3 dager, datoer kommer senere

 

 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Annen informasjon

https://www.ntnu.no/videre/videreutdanningsstudent

Studenter fra masterprogrammet i klinisk helsevitenskap vil også delta på undervisningen

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Samarbeidspartnere

Videreutdanningskurset tilbys i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), og Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital. 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Astrid Woodhouse, Førsteamanuensis , Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: astrid.woodhouse@ntnu.no
Per-Erling Movik, Studiekonsulent
Epost: per-erling.movik@ntnu.no

Kontakt

Bente Moslet, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev