EVU-Kurs


Kurset Palliasjon skal gi økt forståelse for den palliative pasienten

Kurset palliasjon skal gi økt forståelse for lindrende behandling, symptomlindring og palliasjon. Foto Yayimages/Wavebreakmedia

Palliasjon

Start: 09.02.2023
Slutt: 01.07.2023
Søknadsfrist: 15.12.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet gir en introduksjon til fagfeltet palliasjon hvor både kunnskap, ferdigheter og holdninger skal belyses.

Målgruppe

Helsepersonell som skal jobbe med alvorlig syke pasienter med palliative behov

Innhold

Emnet vil ha fokus på forståelse av den palliative pasienten, kliniske problemstillinger knyttet til kartlegging, undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og samhandling med kommunehelsetjenesten. Emnet vil videre gi innsikt i organisatoriske forhold, tverrfaglig arbeid, helhetlig ivaretakelse av både pasient og pårørende, og kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsepersonell. 
I Norge er det kreftpasienter med avansert sykdom som har vært tilknyttet palliative tjenester. Vi vil se på hvordan palliasjon nå er integrert i onkologien, men ser også på hvordan palliativ tilnærming og behandlingsprinsipper kan brukes til andre uhelbredelige sykdommer som demens, hjerte- og lungesykdommer. Det er ønskelig at studentene har en forståelse av hele forløpet av en kreftsykdom. Dette inkluderer kurativ behandling, seneffekter etter kreftbehandling og rehabilitering av disse, livsforlengende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Standardiserte pasientforløp vil bli utdypet som en metode for å sikre god pasientbehandling og emnet vil gi kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner. Barn og unge som pårørende belyses også.

Opptakskrav

Studieretningen i smerte og palliasjon er et tverrfaglig studietilbud til søkere med bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi og vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

 

Det er et begrenset antall plasser og det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder når opptakskravet er innfridd

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med klinisk praksis.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samling i Trondheim Campus Øya:

9. - 10. februar 2023

15. - 17. mars 2023

Det er i utgangspunktet lagt opp til fysisk undervisning med obligatorisk oppmøte. Forbehold om at smittevernhensyn kan gjøre det nødvendig med digital undervisning.

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

E-læringssystemet Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig eksamen - 4 timer Deltakerne må ha godkjente øvinger med muntlig presentasjon før de kan gå opp til eksamen

Pensumlitteratur/kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Annen informasjon

Samarbeidspartnere

Videreutdanningen har et nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), St. Olavs Hospital, Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre (PRC).

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Tora Skeidsvoll Solheim, Førsteamanuensis/overlege, NTNU Inst. for kreftforskning og molekylær medisin
Telefon: 72826136
Mobil: 92049507
Epost: tora.l.skeidsvoll@ntnu.no

Kontakt

Bente Moslet, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72 / 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no
Kirsti Haave Singsaas, Studiekonsulent Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 73 41 28 06

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev