EVU-Kurs


CyberSmart - Innføring i digital sikkerhet for lærere

Ungdommer med pc

Foto: Mostphotos

Nytt studium for lærere om de grunnleggende prinsippene for cyber- og informasjonssikkerhet, digital sårbarhet, personvern på nettet, biometri og passordbeskyttelse, moderne kryptografi og etisk hacking. Du vil lære hvordan elevene kan møte og håndtere faglige, etiske og juridiske sikkerhetsspørsmål knyttet til sosiale medier og nettmobbing.

Dette er det første tilbudet innen CyberSmart for lærere. Vi planlegger å tilby totalt inntil fire emner i serien.

Søknadsfrist: 15.05.2021

Målgruppe:

Lærere i videregående skole som ønsker å øke sin kompetanse innen digital sikkerhet.

Kursbeskrivelse:

Innføring i digital sikkerhet skal bidra til at både lærere og elever skal ha digital kompetanse i tråd med nye lærerplaner. Målet for kurset er å øke bevissthet om digital sikkerhet / cyber sikkerhet inspirert av det amerikanske GenCyber-programmet.

Faglig innhold - fem moduler:

 • Personvern
 • Cybersikkerhet
 • Sosiale medier og Internetthygiene
 • Digital sårbarhet
 • Hacking-metoder og passord-sikkerhet

Undervisningen er nettbasert, og det legges vekt på oppgaveløsning både individuelt og i grupper.

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag, med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre «fagfelle»-/medstudentvurderinger.

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • forklare de grunnleggende prinsippene og beste fremgangsmåtene for å svare på cybersikkerhetshendelser
 • forklare enkel angrepsmetodikk og mistenkelige forsøk på tilkobling for å få uautorisert tilgang til en datamaskin og dets ressurser
 • diskutere virkningen av digitalisering på individ - organisasjon og samfunn
 • beskrive nødvendigheten av en tverrfaglig tilnærming til cybersikkerhet og personvern i skolen
 • diskutere EUs GDPR (General Data Protection Regulation) og hvordan det påvirker lærerens håndtering av elevdata
 • diskutere cyberforsvar og angrepsteknikker, teknologier og verktøy for å forklare passende løsninger for å kunne forberede seg på, forsvare seg mot cyberinntrenging
 • forklare betydningen av informasjons- og kommunikasjons-teknologier og hvordan de endrer det moderne samfunn
 • beskrive ulike verktøye som beskytter data og nettsteder. Disse inkluderer sterke passord, biometri, to-faktorautentisering og brannmurer


Ferdigheter

 • demonstrere evnen til å løse enkle problemer innen cyber- og informasjonssikkerhet ved å foreslå løsninger
 • lære om ulike typer cyberangrep, og hvordan man kan beskyttes seg mot eller redusere disse
 • dele beste praksis i bruk av sosiale medier og formidle videre til sine elever
 • utvide sitt kunnskapsfelt innenfor cybersikkerhet som er relevant i skolen i tråd med nye læreplaner


Generell kompetanse

 • planlegge og gjennomføre en cybersikkerhetsuke i grunnleggende cybersikkerhet i samarbeid med elever og kolleger
 • beskrive typiske trusler mot moderne digitale systemer, og skissere teknikker for motstand mot dem
 • reflektere rundt og undervise i hvordan angripere får uautorisert tilgang til systemer og data

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering.
Oppgaver løses både individuelt og i grupper, som deretter vil inngå i individuell mappe. Herunder skisse til undervisningsopplegg til bruk på egen arbeidsplass
Mappen består av:
- Digitale presentasjoner og «fagfelle»-/medstudentvurderinger
- Tre skriftlige arbeider

Innleveringsfrist for mappen er normalt 3 uker etter siste samling

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet er basert på digitale samlinger på «Blackboard», NTNUs digitale læringsplattform. Deltagerne deles inn i basisgrupper på 6-8 deltagere. Det gjennomføres 5 fellessamlinger à 3 timer, og 6 samlinger i basisgrupper à 3 timer.

Det forutsettes deltakelse i sanntid på samlingene. For å bestå emnet kreves deltakelse på minimum 9 av 11 digitale samlinger.

Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i grupper, og skal dokumenteres i form av en mappe som belyser et selvvalgt tema relevant for emnet. Arbeidene inngår i individuell mappe som vurderes med bokstavkarakter A til F.

Emnet gjennomføres i løpet av ett semester, høsten 2021 fra september til desember. Total arbeidsbelastning tilsvarer for deltakerne ca. 225 timer (tilsvarende 25% jobb) inkludert eget arbeid.

Kursavgift:

10000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Nils Kalstad
førsteamanuensis, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Bodil Ellen Grødem
Prosjektleder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Kontakt:

Hilde Bakke
Studieveileder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Planlagt i dialog med Statsforvalteren Rogaland

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/Kontinuerlig

Opptakskrav:

1. Fullført lærerutdanning, eller minimum bachelorgrad/180 sp fra universitet/høgskole.
2. Tilsetting som lærer/undervisningsstilling i skoleverket på søketidspunkt. Arbeidsforholdet må dokumenteres.

Søkere som ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget sitt..

Kvalifiserte søkere prioriteres etter «først til mølla»-prinsippet, tidspunkt for registrert søknad med dokumentert/attestert utdanning og arbeidsforhold.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes.
Det forventes at deltakerne har tilgang til digitale verktøy som Sphero, droner samt ulike krypteringsteknikker gjennom sitt arbeidssted. Det forventes noe innsikt i Phyton som programmeringsspråk (fra enkel tegningsprogrammering til blokkbaserte programmeringsverktøy).

Praktiske opplysninger:

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning
Selv om dette studietilbudet ikke står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog kan lærere ansatt i skolen søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

 • Søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2021.
 • I tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).
 • Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Kursdetaljer

Startdato: Nettbasert/Kontinuerlig

Søknadsfrist: 15.05.2021

Kursavgift: 10000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IIK6520

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.