EVU-Kurs


Rus og psykisk helsearbeid

Gutt som sitter med flaske i veikanten

Foto: Pixabay

Hold deg faglig oppdatert og lær hvordan å tilby kunnskapsbaserte helhetlige behandlingstiltak ved å ta dette studietilbudet!

Emnet har et klinisk hovedfokus og vektlegger: ulike behandlingstilnærminger og tilbud, forebyggende tiltak, tidlig intervensjon, familiens rolle/pårørendetiltak, og brukermedvirkning. Studietilbudet er relevant for helsepersonell i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Søknadsfrist: 01.02.2021

Målgruppe:

Fagpersoner som arbeider med eller har interesse for rusmiddelproblemer hos voksne og som ønsker å få oppdatert kunnskapsbasert kompetanse på feltet.

Emnet egner seg både for deg som ønsker faglig påfyll i arbeidshverdagen og for deg som vurderer å søke opptak på studieprogrammet hvor emnet inngår.

Kursbeskrivelse:

Emnet vektlegger klinisk-praktisk kunnskap med en biopsykososial forankring. Tidligere studenter har vært spesielt fornøyd emnets vektlegging av kommuneperspektivet og tverrfaglighet, presentasjoner og møter med brukere/bruker-representanter, og behandling av komorbide psykiske lidelser. 

Læringsutbytte:

Her kan du lese mer detaljert om læringsutbyttet for emnet MDV6404 Rus og psykisk helsearbeid. 

Eksamensbeskrivelse:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager i uke 22.
Karakterskala A-F, hvor A er best og F er stryk

Innlevering via Inspera digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger á 3 dager i Trondheim våren 2021

21-23. april
10-12. mai 

Hjemmeeksamen i uke 22. 

NB: Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir digitale. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Emnet er kostnadsfritt ,men studentene må selv dekke pensumlitteratur og semesteravgift til Studentsamskipnaden

Fagansvarlig/Forelesere:

Rolf W.Gråwe
Professor
Telefon: 92221971
Epost: rolf.w.grawe@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratlie
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

  1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfagene: barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende utdanninger innenfor helse og sosialfag.

  2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse- og sosialtjenester omregnet til 100% stilling.
Ved ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer.
Alternativt kan du hente ut digitalt vitnemål på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og ev. sluttdato. NB: Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) eller videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28. Krav om minimum C i karaktersnitt og to års praksis kan fravikes.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis i Blackboard før studiestart. 

 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattform: Blackboard
Digital hjemmeeksamen: Inspera

Praktiske opplysninger:

Minimum antall studenter for oppstart: 12

Maximum antall studenter: 50

Kursdetaljer

Startdato: 21.04.2021
Slutt: 04.06.2021

Søknadsfrist: 01.02.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6404

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.