EVU-Kurs


Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim

Seks kvinner sitter rundt et bord og diskuterer. Foto.

Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten legger til rette for å gjøre deg som praksisveileder godt rustet til å veilede bachelor studenter og profesjonsutøvere som tar videre-/master utdanning) i praksisfeltet. Bildet er fra en gruppeveiledning i forbindelse med praksisstudier - et samarbeid mellom intensivavdelingene ved St. Olavs hospital og NTNU. Foto Margret Gyda Wangen

Kurset skal gjøre deg som praksisveileder bedre rustet til å veilede både studenter og profesjonsutøvere (under videreutdanning) i praksisfeltet.

Søknadsfrist: 15.11.2020

Målgruppe:

Profesjonsutøvere/praksisveiledere som veileder studenter/profesjonsutøvere under praksisstudiene innen helse- og sosialfag ved NTNU

Kursbeskrivelse:

Kurset gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Kurset går over to semester og kan kombineres med arbeid. Kurset er på masternivå.

Faglig innhold

Praksisveiledning

 • Veiledning, læring, veiledningsprosesser
 • Veiledningsmodeller, strategier, metoder

Praksisveileders rolle og funksjon

 •    Én til én veiledning
 •    Gruppeveiledning
 •    Kunnskapsbasert veiledning
 •    IKT-støttet veiledning
 •    Etiske aspekter; Maktaspektet – asymmetri - symmetri og Ansvar for kommunikasjon og relasjon
 •    Rammer i praksisveiledning 
 •    Vurdering; Formativ og summativ vurdering og Skikkethet

Læringsutbytte:


Etter fullført kurs skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for og drøfte sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
 • Identifisere og drøfte veileders roller og funksjoner
 • Drøfte betydningen av relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • Gjøre rede for læring og læringsprosesser samt utvalgte IKT-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter

 • Planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå, herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledning
 • Planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler
 • Bidra til vurdering av skikkethet
 • Anvende utvalgte veiledningsmodeller og –metoder
 • Analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning i praksisstudier
 • Tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav
 • Veilede studenter i kunnskapsbasert praksis
 • Anvende veiledningskompetansen i veiledning av kolleger som veileder studenter/profesjonsutøvere

Generell kompetanse

 • Vurdere kritisk egen veilederrolle både faglig og pedagogisk og begrunne egen veiledningspraksis 
 • Reflektere over egne væremåte og kommunikasjon i veilederrollen
 • Analysere og vurdere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledningssituasjoner og drøfte valg av handlingsalternativer
 • Anerkjenne veiledning som et virkemiddel i profesjonens og praksisinstitusjonens samfunnsoppdrag

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som bygger på arbeid med emnets arbeidskrav. Innlevering i november 2021.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet er både nett- og samlingsbasert:

 • Første nettbaserte bolk blir tilgjengelig i læringsplattformen Blackboard 1. februar 2021
 • Andre nettbaserte bolk blir tilgjengelig 10.mai 2021

 

Obligatoriske samlinger på NTNU:

1. samling: 1.-3. mars 2021
2. samling: 20.-22. september 2021

Du må forberede deg til de to samlingene på campus ved å studere emnets nettbaserte læringsressurser.

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift, men semesteravgift til Studentsamskipnaden må betales hvert semester

Fagansvarlig/Forelesere:

Margret Gyda Wangen
Universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Telefon: 73412242
Epost: margret.g.wangen@ntnu.no

Kontakt:

Inger Finserås
Studiekonsulent, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Telefon: 73412309
Epost: inger.finseras@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minimum bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Minimum ett års klinisk erfaring.

Følgende dokumentasjon må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristens utløp:

- Fullstendig vitnemål fra grunnutdanning (bachelorgrad) i sykepleie eller andre grunnutdanninger innen helse- og sosialfag
- Tjenestebevis som dokumenterer hvor du er ansatt når du søker.
- Praksisattester som viser stillingskategori, omfang og varighet av praksis.
- Dokumentasjon på eventuell fullført og bestått videreutdanning utover det grunnleggende opptakskravet, samt attester som dokumenterer praksis utover det første året, må også lastes opp dersom det skal vurderes i opptaket.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring med praksisveiledning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Emnet har kode 9114 på Søknadsweb hvor du finner emnet under overskriftene «Videreutdanning/påbygningsstudier» i menyen, og videre igjen under «Videreutdanning innen helse- og sosialfag Termin høst 2020». Velg så «Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Trondheim».


Rangering

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

 1. Karakterpoeng gis ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
 2. Fullført og bestått utdanning utover opptaksgrunnlaget gir tilleggspoeng som følger:1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng. Maksimalt 3 tilleggspoeng.
 3. Poeng for praksis utover opptaksgrunnlaget som følger: Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 års relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning og etter at første praksisår etter utdanningen er fullført. (Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid.)
 4. Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.


Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere for å kunne starte kurset. 

Kursdetaljer

Startdato: 01.02.2021

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: MDV6021

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.