EVU-Kurs


Digitalisering i samfunn og arbeidsliv - ekstrakurs

Mennesker med mobil, ipad og datamaskin

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

I dette kurset vil du få grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologi og samfunnsendringer. I faget drøftes det spesielt den nye bølgen av digitalisering som karakteriseres av fenomener som stordata, maskinlæring, smarte algoritmer, kunstig intelligens og avanserte nettverksløsninger. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid, på samfunnsnivå, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker?

Det legges særlig vekt på hvordan teknologiutvikling og -bruk fungerer i samspill med ulike samfunnsaktører, sosioøkonomiske skiller, maktrelasjoner og kulturer. Emnet er forskningsbasert og trekker på aktuell forskning fra Institutt for sosiologi og statsvitenskaps (ISS) forskningsgruppe «Digitalisering og sosialt liv».

Kurset kan inngå i basismodulen i masterprogrammet i organisasjon og ledelse

Kurset het tidligere Digitalisering og digital transformasjon (SOS6501)

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som er opptatt av hvordan samfunn, næringsliv og organisasjoner endres som følge av teknologisk utvikling. Kurset er spesielt relevant om du jobber med produktutvikling, forretningsutvikling, økonomi eller organisasjonsutvikling.

Kursbeskrivelse:

Temaer

- Fra industrielt til digitalt samfunn.
- Sosiologiske perspektiver på teknologi og samfunnsendring.
- Analyse, refleksjon og drøfting av eksempler på samproduksjon av teknologi- og samfunnsendring som

 • Delingsøkonomi og digitale plattformer.
 • Nye medier og offentlighet.
 • Fra fysiske produkter til digitale tjenester.
 • Teknologisk konvergens og disruptive teknologier.
 • Stordata, algoritmer, og automatisering.
 • Digitalisering i offentlig sektor.
Læringsformer og aktiviteter 

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Deltagerne får en øvingsoppgave mellom samlingene. Øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper.

Læringsutbytte:

Studenten

 • får kunnskap om samspillet mellom aktuell teknologiutvikling og samfunnsendring
 • får et begrepsapparat for å analysere, belyse, og reflektere over teknologi og samfunnsendring
 • forstår hvordan sentrale dimensjoner i den digitale økonomien har betydning for arbeidslivet, organisasjoner, og velferdsstaten
 • kan være rådgiver som setter digitaliseringsprosesser i kontekst

 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen rundt en problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks 8000 ord). Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart. Den kan skrives i grupper på inntil tre personer. Innleveringsfrist 29. november 2020.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2020:

Første samling: 14. - 15. september
Andre samling: 15. - 16. oktober

Samlingene starter kl 10.00 første dag og avsluttes kl 16.00 siste dag. 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Heidrun Åm
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 17 82
Epost: heidrun.aam@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dijck van, José; Poell, Thomas; Waal de, Marijn (2018): The Platform Society. PUBLIC VALUES IN A CONNECTIVE WORLD. Oxford University Press.

Ytterligere litteratur/artikler oppgis før studiestart.

Praktiske opplysninger:

Emnet overlapper med emnet SOS1011, SOS6501 og SOS6602.

Praktisk informasjon og betingelser.

Kursdetaljer

Startdato: 14.09.2020
Slutt: 29.11.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6501

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.