EVU-Kurs


Veiledning i praksisstudier (innen sosialt arbeid/sosionom/barnevern)

Kvinne og mann i samtale på et kontor.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Institutt for sosialt arbeid, NTNU, tilbyr i høst en videreutdanning på 7,5 sp i veiledning for deg som skal være praksisveileder for studenter innenfor sosialt arbeid eller barnevern, og som trenger å få styrket din grunnleggende veilederkompetanse.

Søknadsfrist: 10.09.2020

Målgruppe:

Praksisveiledere for studenter innen sosialt arbeid og barnevern, med relevant 3-årig universitets/høgskoleutdannelse - fortrinnsvis sosionomer eller barnevernspedagoger.

Kursbeskrivelse:

Emnet tilbys av Institutt for sosialt arbeid (ISA) og er et samlingsbasert videreutdanningsemne.

Faglig mål er å kvalifisere deltakerne til veiledning av studenter i praksisstudier innenfor sosialt arbeid og barnevern - på individ og gruppenivå. Videre å styrke deltakernes kompetanse i å planlegge og gjennomføre en veiledningsprosess, hvor studentaktive læringsformer står i fokus. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

• Har kunnskap om ulike elementer i veiledningsprosessen
• Har kunnskap om læring og læringsprosesser
• Har kunnskap om refleksjon, refleksivitet og kritisk refleksjon i praksis
• Har kunnskap om relevant lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering
• Kan identifisere ulike veiledningsoppgaver innen praksisstudier i sosialfagutdanningene

Ferdigheter:

• Kan planlegge og lede en veiledningsprosess
• Kan tilrettelegge læringsaktiviteter i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudiet
• Kan tilrettelegge for studentaktiv læring
• Kan anvende refleksjon og refleksivitet i veiledningssituasjon

Generell kompetanse:

• Kan bidra til faglig refleksjon, personlig vekst og kritisk tenkning hos studentene
• Kan kritisk vurdere sin egen veilederrolle 
• Kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning og drøfte valg av handlingsalternativer

Læringsformer og aktiviteter

Studiet vektlegger studentaktive læringsformer, med utgangspunkt i studentenes kunnskaps og erfaringsgrunnlag. Arbeidsmåtene vil være forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier. Studiet er samlingsbasert. Skriftlig oppgave må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter for å få gå opp til eksamen

  • Skriftlig innlevering - vurderes godkjent/ikke godkjent 
  • Obligatorisk oppmøte - vurderes godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

4-times skriftlig eksamen. Vurderes med bokstavkarakter A-F. 

Emneside for ISA6002 Veiledning i praksisstudier

Eksamensbeskrivelse:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala: A - F

Eksamenskrav: En skriftlig innlevering og obligatorisk oppmøte kreves for å kunne gjennomføre eksamen.
(Inntil 25 % fravær aksepteres. Fravær med inntil 50 % kan kompenseres med et skriftlig arbeid.)

Tid og sted for kurs/samlinger:

Studiet er samlingsbasert, med to samlinger i Trondheim høsten 2020: 

Samling 1: 05. og 06. oktober  

Samling 2: 02 og 03. november

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: Kurset er kostnadsfritt, bortsett fra ordinær semesteravgift til Studentsamskipnaden pt. 580kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Kirsti Gjeitnes
Universitetslektor
Telefon: 91672379
Epost: kirsti.gjeitnes@ntnu.no

Anne Grytbakk

Lise Dalby

Kontakt:

Kari Rodahl
Førstekonsulent Institutt for sosialt arbeid
Mobil: 73412684
Epost: kari.rodahl@ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Søkere må ha 3-årig relevant bachelorutdanning, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring fra studentveiledning og/eller kollegaveiledning er en fordel, men er ikke et krav for å kunne søke opptak til studiet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Publiseres i Blackboard før kursstart. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 05.10.2020
Slutt: 01.12.2020

Søknadsfrist: 10.09.2020

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: ISA6002

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.