EVU-Kurs


Relasjonell ledelses- og teamutvikling

BIlde av faglærerne Camilla Fikse og Ottar Næss i undervisningsrommet.

Faglærerne Camilla Fikse og Ottar Næss. Foto: Anne-Line Bakken

 

Kurset har som mål å fremme avansert kunnskap om og forståelse av relasjonell ledelses- og teamutvikling gjennom fokus på styrkebaserte tilnærminger, samt prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid. Våre styrker og verdier kommer til uttrykk i måter vi kommuniserer, løser konflikter, i læringsfellesskaper og i innovasjonsprosesser. Kurset vil bidra til å utvikle kunnskap om, og forståelse for, utvikling av dialog og relasjonell kapasitet som grunnlag for samskaping i arbeidsgrupper, team og ledelse.

Les intervju med faglærer Camilla Fikse: "Ledelse skapes sammen"

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i relasjonell ledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og lederutvikling og læring i organisasjoner.

Kursbeskrivelse:

Teamutvikling og ledelse blir presentert og drøftet som et sentralt punkt med tanke på å utvikle selv- og relasjonsinnsikt, og gjennom en narrativ forståelse se hvordan samspillet mellom mennesker kan utvikles for å skape mening, sammenheng, produktivitet og bærekraftig ledelses- og teamsamarbeid.

 

Temaer

 • Kommunikasjon og dialog i team
 • Styrkebaserte tilnærminger
 • Styrker, verdier og tilbakemelding
 • Sammensetning og utvikling av team
 • Prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid
 • Narrativ forståelse og perspektivtaking som grunnlag for endring, konfliktløsning og nyskaping
 
 
Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har:

 • inngående kunnskap om dialog som grunnlag for samarbeid og samskaping i arbeidsgrupper, team og ledelse
 • inngående kunnskap om teamutvikling og det styrkebaserte fellesskapet
 • inngående kunnskap om hvordan bruke styrkebaserte tilnærminger i lærings- og utviklingsarbeid i organisasjoner
 • inngående kunnskap om betydning av styrker og positive følelser i lærings- og utviklingsarbeid
 • kunnskap om ledelse av relasjonelle læringsprosesser, konfliktløsning og effektivitet i team
Ferdigheter:
 
Studenten kan:
 
 • fasilitere kommunikasjon og utvikle bedre samspillsmønster i team og grupper
 • vurdere og tilrettelegge for samarbeid og produktivitet i team, grupper og organisasjoner
 • planlegge og gjennomføre/lede styrkebaserte prosesser i team, organisasjon og/eller lokalsamfunn
Generell kompetanse:
 
Studenten:
 
 • kan skape gode fellesskap i team, grupper, organisasjoner og samfunn som aktivt arbeider med å gjøre hverandre gode, finne hverandres styrker og ta disse i bruk
 • har avansert forståelse for faktorer ved prosessveilederrollen og derigjennom kan fasilitere og (vei)lede lærings-, utviklings-, nyskapings-, og samskapingsprosesser i team-, gruppe-, organisasjons- og samfunnskontekster.

 

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samling.
Innleveringsfrist er 9. desember 2020 kl. 14.00.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.
Første samling: 14. - 15. oktober 2020
Andre samling: 16.- 17. - 18. november 2020

Merk at samlingene er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på samlingene.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Camilla Fikse
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Ottar Ness
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Mobil: 90125312
Epost: ottar.ness@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv kjøpe pensumbøkene:

Dyer, W., Dyer, G. & Dyer, J. (2007/2013). Team building. Proven strategies for improving team performance. San Francisco: Jossey-Bass. Finnes f.eks. på www.amazon.co.uk

Schnoor, M. (2015). Narrativ organisationsudvikling. København: Dansk psykologisk Forlag. Finnes f.eks. her: https://dpf.dk/produkt/bog/narrativ-organisationsudvikling-2-udgave

Drønnen M. (2020). Positivt lederskap. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Finnes f.eks. på: https://www.adlibris.com/no/bok/positivt-lederskap-9788205534506

Artikler og bokkapitler i kompendium kommer i tillegg.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Dette kurset har plass til 20 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kurset er svært egnet for alle som i sin arbeidshverdag samhandler med andre. Kurset vil kunne bidra til refleksjon rundt egen kommunikasjonsstil og dermed bidra til at en kan bli bevisst sine styrker, men også sine svake/blinde felt som kan påvirke andre negativt og dermed svekke teameffektiviteten. (Kursdeltaker, høsten 2018)

Kurset er meget relevant for dagens arbeidsliv enten du jobber i privat eller offentlig sektor, små eller store bedrifter. Det faglige innholdet har meget god balanse mellom teori og praktiske øvelser og har stor relevans til erfarte situasjoner og gir derfor et godt læringsutbytte. Kurset er utviklende både personlig og for den praktiske hverdagen. Svært gode forelesere, nyttige og lærerike gruppearbeider. (Kursdeltaker, høsten 2018)

Utrolig bra kurs, det beste jeg har tatt på NTNU. Dette kurset burde alle hatt! (Kursdeltaker, høsten 2016)

Det mest matnyttige og konkrete kurset jeg noen gang har tatt om ledelse og sammensetning av team. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Et av de mest spennende og inspirerende kursene på hele masterprogrammet! Et tett samarbeid med medstudenter og faglærere/veiledere, der størstedelen av kurset gikk med til gruppearbeid, gav et enormt læringsutbytte! I etterkant av kurset sitter jeg igjen med praktiske "verktøy" som jeg ser frem til å bruke i arbeidslivet. (Kursdeltaker, høsten 2015)

Dette kurset er noe av den beste ledertrening jeg har fått. Stor grad av interaktivitet med medstudenter gjør at læring og refleksjonsverdien blir så enorm! Innholdet i kurset kan tas med direkte tilbake i jobbhverdagen med å bygge et endra bedre team. Er inspirert og ydmyk til å gjøre en enda bedre jobb som teammedlem. Dette kurset kan ikke beskrives, men må oppleves! (Kursdeltaker, høsten 2013)

Kursdetaljer

Startdato: 14.10.2020
Slutt: 09.12.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6501

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.