EVU-Kurs


Ledelse og organisering av prosjektarbeid

Det er en kunst å få de riktige menneskene med den rette kompentansen i prosjektet og så deretter få dem til å spille på lag. Foto: Crestock

Det er en kunst å få de riktige menneskene med den rette kompetansen i i prosjektet og så deretter få dem til å spille på lag. Foto: Crestock

Kurset vil lære deg grunnleggende prinsipper og metoder for organisering og ledelse av prosjektarbeid. Du vil lære å utøve interessentledelse, definere egnet organisering av et prosjekt, og å komponere og lede team i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som er leder eller ønsker å lede et prosjekt med et teknologisk innhold, enten det gjelder offentlig eller privat virksomhet.

Kursbeskrivelse:

Kurset har fokus på ledelsesfunksjonen i et prosjekt, og består av fire hoveddeler:

Ledelse av prosjekter

 • Lederskap, styring vs ledelse, situasjonsbestemt ledelse i prosjekter, oppgaver på ulike nivå i stillingshierarkiet
 • Motivasjon
 • Kommunikasjon og tilbakemelding
 • Konflikter

Prosjektorganisering

 • Prinsipper for organisering av prosjekter (prosjektmodeller)
 • Organisering av relasjon mellom prosjekt og basisorganisasjon
 • Organisering av virtuelle prosjekter

Prosjektteam

 • Grunnleggende teori om grupper og team
 • Utviklingsprosesser i team
 • Hvordan forbedre teamets prestasjonsnivå
 • Organisering av prosjektteam

Interessentledelse

 • Viktigheten av interessenter og interessentledelse
 • Prosessen for interessentledelse
 • Klassifisering av interessenter i henhold til ulike modeller
 • Analyse av interessentenes behov
 • Strategi for håndtering (involvering, kommunikasjon og leveranser)
 • Koplede interessenter, påvirkning gjennom interessenter
 • Nettverksanalyse av interessenter
 • Løpende oppfølging av interessent-tilfredsstillelse

 

Undervisning
Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, veiledning via internett og obligatorisk innlevering av en oppgave.

 

Forelesere

 • Førsteamanuensis Bjørn Otto Elvenes, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
 • Førsteamanuensis Ola Edvin Vie, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
 • Professor Bjørn Andersen, Institutt for maskinteknikk og produksjon

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studenten har kunnskap om prinsipper og metoder for organisering og ledelse av prosjektarbeid.

Ferdigheter: Studenten

 • kan utøve interessentledelse
 • kan definere egnet organisering av et prosjekt
 • kan komponere og lede team i prosjekter.

Generell kompetanse: Studenten kan reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter.

Eksamensbeskrivelse:

1. Oppgave/rapport i mellomperioden (teller 20%).
2. Skriftlig hjemmeeksamen (teller 80%).
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen. Dersom kandidaten har strøket, må kun den delvurderingen som ikke er bestått tas opp igjen på nytt. Dersom kandidaten ønsker å forbedre karakteren, er det mulig å ta eksamen på nytt uten å levere ny mellomoppgave. Kandidaten er selv ansvarlig for å kunne fremlegge tidligere gjennomført mellomoppgave i faget.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger høsten 2020:

Første samling (fysisk): 28. - 29. september i Trondheim
Andre samling (nettbasert): 12. - 13. november

Begge samlingene starter kl 10.00 første dag og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Otto Elvenes
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 35 04
Epost: bjorn.elvenes@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

- Organisasjon og endring (SOS6502) eller tilsvarende.
- Deltakerne forventes å ha erfaring fra prosjektarbeid.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlitteratur gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Blackboard. 

Anbefalt tilleggslitteratur: Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger - Kapittel 9 Prosjektorganisasjonen (spesielt kapittel 9.1 og 9.2) (i) Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger, Lederskap i prosjekter, Fagbokforlaget, Bergen. Boka kan f.eks kjøpes hos Akademika

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Dette er det beste kurset jeg har tatt i spesialiseringsmodulen Prosjektledelse og samhandling. Faget ble gjennomført med svært dyktige og flinke forelesere. Det ble også gitt gode tilbakemeldinger på innleveringsoppgaven, noe som teller positivt. Er du interessert i å lære mer om interessent håndtering og gå i dybden på ledelse i prosjekter for å forstå mer om for eksempel makt, anbefaler jeg dette faget på det sterkeste. For min del har dette faget gitt meg veldig gode verktøy som kan anvendes med en gang i jobben min. (Kursdeltaker høsten 2018)

Meget relevant kurs for min arbeidssituasjon. Meget nyttig å lære om å fokusere på interessenter i et prosjekt. (Kursdeltaker høsten 2017)

Gode faglærere. Godt faglig opplegg som det var lett å relatere til egen arbeidshverdag. (Kursdeltaker høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 28.09.2020
Slutt: 01.01.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6205

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.