EVU-Kurs


Marte Meo-metoden

Emnet gir en fordypning i kommunikasjon og samhandling gjennom opplæring i Marte Meo-metodens utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjonsprinsipper. Marte Meo-metoden brukes i ulike kontekster som helsestasjon, innenfor barnevern, fosterhjem, barne- og ungdomspsykiatrien og habilitering. De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager, i eldre/demens-omsorgen og i arbeid med personer med utviklingshemming.

Marte Meo-metoden benytter videoopptak som arbeidsredskap, og man tar utgangspunkt i dagligdagse samspillsituasjoner. Kursdeltakere skal medbringe film av seg selv i samspill fra arbeidsfeltet med bruker/barn/pasient.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Fagpersoner innen helse/omsorg/skole som arbeider med eller har interesse for området kommunikasjon og samhandling og som ønsker forskningsbasert kompetanse.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir kunnskap om ulike tradisjoner og retninger som tilhører denne metoden, samt hvilke oppgaver som tradisjonelt løses ved bruk av denne tilnærmingen. Emnet omfatter også kunnskap, ferdigheter og kompetanse om etikk, brukerrettigheter og den juridiske reguleringen av Marte Meo-arbeid med ulike brukere/pasienter, og innen ulike fagfelt.

Marte Meo metoden har ulike nivå: Marte Meo-praktiker, Marte Meo-kollegaveileder, Marte Meo-veileder/terapeut, Marte Meo-supervisor og Licensiert Marte Meo- Supervisor. Dette emnet gir utdanning om metoden, og kan for de som ønsker det munne ut i sertifisering på det laveste nivået, som Marte Meo praktiker.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten:

 • Ha inngående kunnskap om den historiske bakgrunnen og opphavet til Marte Meo, kontekstene metodikken har inngått og inngår i, og utviklingen av den.
 • Kunne anvende kunnskap om teorier, modeller og kunnskap om fagsyn og fagteorier som er sentrale innen arbeid med Marte Meo 
 • Ha inngående kunnskap om faktorer som bidrar til utviklings-, og funksjonsstøttende kommunikasjon 
 • Ha kunnskap om faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer ved anvendelse av metoden. 

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studenten kunne:

 • Analysere samspill mellom mennesker i lys av sentrale elementer i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon 
 • Anvende aktuelle teorier, modeller, metoder og rammebetingelser i analyse av kommunikasjon og samspill. 
 • Analysere problemstillinger som aktualiserer Marte Meo arbeid 
 • Reflektere over faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i anvendelse av Marte Meo-metoden. 

Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studenten:

 • kunne formidle sentrale perspektiver innen utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon 
 • kunne vurdere og anvende kunnskap og ferdigheter fra Marte Meo-metoden, tilpasset ulike kontekster i et livsløpsperspektiv

Eksamensbeskrivelse:

Obligatoriske aktiviteter:
Deltakelse i veiledningsgrupper, 2 videoopptak/interaksjons-analyse av seg selv i samspill.

Vurderings-form og karakterskala:

 • Deltakelse i veilednings-prosess i gruppe over fem dager.
 • Individuell muntlig presentasjon i veilednings-gruppen på siste samling.
Prosess og muntlig presentasjon vurderes samlet til bestått/ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlinger høsten 2020: 

 1. 26-27. august
 2. 14-15. september
 3. 19-20. oktober

Om undervisningen: 

I tillegg til teoriundervisning inngår det 24 timer veiledning. Disse foregår i grupper på grunnlag av studentenes egne videoer av seg selv i samspillsituasjoner, som skal medbringes til samling to.

Vi gjør oppmerksom på at det er kort tid mellom samling en og to, og studenter bør derfor tidlig komme frem til hvilke filmopptak de vil medbringe.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Kurset er kostnadsfritt, men studentene må selv dekke pensumlitteratur, ev. teknisk utstyr i fbm. filming og semesteravgift til Studentsamskipnaden pt. 580kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Aud Elisabeth Witsø
Førsteamanuensis
Telefon: 73559389
Mobil: 41305442
Epost: aud.e.witso@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

 • Fullført Bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng).

 • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.
NB: For å kunne gjennomføre emnet kreves det at studenten har en relevant arbeidsplass i studietiden.

Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer. Alternativt kan du enkelt hente ut digitalt godkjent pdf av vitnemålet ditt på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og evt sluttdato.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) og Videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Publiseres på Blackboard før oppstart av  emnet
Utgifter til eget teknisk utstyr må dekkes av studenten

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Minimum ant studenter: 8 Maksimum ant studenter: 12

Kursdetaljer

Startdato: 26.08.2020
Slutt: 19.10.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6423

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.