EVU-Kurs


Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år

Betenkt gutt

Foto: Yayimages

Lær mer om psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge. Emnet gir kunnskap om symptomer, forløp og behandling ved de vanligste psykiske lidelsene i denne aldersgruppen. 

NB: MDV6201 er del I av emnet Barn og unges psykiske helse og omhandler normalutvikling. MDV6202 er del II og omhandler skjevutvikling og psykiske lidelser. Del I går i september og del II i oktober-november. Dersom du ønsker opptak på begge emner må du sende én søknad til hvert emne. 

Søknadsfrist: 01.05.2020

Målgruppe:

Emnet passer for fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i ulike tjenester og arbeidssituasjoner. For eksempel behandlere, miljøpersonell i spesialisttjenester, kommuner og institusjoner som primært arbeider med forebygging, endringsarbeid og behandling av barn, unge og familier.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av psykiske vansker og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge og gi kunnskap om symptomer, forløp og behandling ved de vanligste psykiske lidelsene i denne aldersgruppen.

Mer spesifikt:

 • Et forskningsbasert syn på psykiske lidelser 
 • Nevrologiske utviklingsforstyrrelser (neuropsykiatriske lidelser) 
 • Angst og depresjon 
 • Atferdsforstyrrelser 
 • Traumatisering 
 • Psykose 
 • Rusproblematikk 
 • Utfordringer i ungdomstiden 
 • Selvskading og suicidalitet

Læringsutbytte:

Kunnskaper 

Etter fullført emne skal studenten:

 • Ha en grunnleggende oversikt over epidemiologiske forhold ved ulike psykiske lidelser
 • Kunne beskrive symptomer og problemer ved de vanligste barne- og ungdomspsykiatriske lidelser fra et biopsykososialt perspektiv

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten:

 • Selvstendig kunne analysere og drøfte anvendelse av denne forståelsen på konkrete eksempler (kasus)
 • Kunne gjenkjenne avvikende utvikling knyttet til alder, forstå barnet/ungdommen i familien og andre kontekster, og vurdere behov for tiltak i eller utenfor familien
 • Å skrive en akademisk tekst

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • Kunne anvende sin kunnskap om barn og unges skjevutvikling i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen over 1 dag

Karakterskala: A - F

Eksamenskrav: 80 % obligatorisk oppmøte. En godkjent emneoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har tre obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim høsten 2020: 

Samling 1: 29-30. oktober

Samling 2: 09-10. november

Samling 3: 23-24.november

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere:

Torunn Stene Nøvik
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Epost: torunn.novik@ntnu.no

Kontakt:

Kari Meli og Maria Årolilja Rø
Studieveiledere RKBU
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

 • Fullført Bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng).

 • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.
Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer. Alternativt kan du enkelt hente ut digitalt godkjent pdf av vitnemålet ditt på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og evt sluttdato.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Dersom det er ledige plasser rangeres kvalifiserte søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis på Blackboard ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser.

Maksimum antall studenter: 30 stk 

Kursdetaljer

Startdato: 29.10.2020
Slutt: 31.12.2020

Søknadsfrist: 01.05.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6202

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.