EVU-Kurs


Spansk språkferdighet og fagdidaktikk

Underviser du i spansk? Dette nettkurset omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i spanskfaget.

Kurset gir deg verktøy for å videreutvikle din undervisningskompetanse i spansk.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Lærere som underviser i spansk.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold:

Emnet fokuserer på utvikling av egne skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk og utvikling av elevers ferdigheter i spanskklasserommet. De kognitive og affektive faktorene (for eksempel motivasjon og identitet) som inngår i læringsprosessen er sentrale innfallsvinkler i emnet. Emnet gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over egen undervisning og også for refleksjon knyttet til egen språklæring og fremmedspråklæring generelt. Emnet vektlegger kunnskap og innsikt i fagdidaktiske tilnærminger og forskning innen fremmedspråklæring som kan bidra til forbedring av egen undervisningspraksis.


Læringsform:

Dette er et nettbasert tilbud hvor du følger nettundervisning over ca. 13 uker. På disse nettleksjonene får du oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet. Undervisningsspråket er spansk, og alle arbeidskravene må utføres på spansk.

Kontakt med lærer og medstudenter skjer på læringsplattformen, gjennom for eksempel blogg, diskusjonsforum og klasserommet på nett. 

Læringsutbytte:

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd
følgende læringsutbytte:

  • har kjennskap til ulike teoretiske perspektiver og forskning knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier i fremmedspråk
  • har kunnskap om hvordan arbeid med utvikling av grunnleggende ferdigheter kan integreres i faget
  • har forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk med høy grad av grammatikalsk korrekthet som har overføringsverdi til fremtidige elever
  • kan anvende og forholde seg til gjeldende læreplan for planlegging og gjennomføring av undervisning
  • kan formidle god begrepsforståelse i undervisningen
  • kan planlegge og gjennomføre variert undervisning, analysere og utvikle egen praksis basert på erfaring og forskning
  • kan reflektere over faktorer som er viktige for språklæring og diskutere fagdidaktiske utfordringer
  • kan anvende digitale verktøy for språklæring

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensformen er mappeeksamen. Arbeidene som inngår i mappa får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Dette er et nettbasert tilbud som ikke har fysiske samlinger. Kurset går over ca. 13 uker.

Det vil holdes tre til fire obligatoriske nettmøter i emnet, i tillegg til nettmøte i forbindelse med obligatorisk aktivitet.

Datoer og tidspunkt for nettmøtene blir fastsatt og publisert i slutten av april.

Det er krav om 75% oppmøte på undervisning. 

Kursavgift:

5200 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Nettundervisning
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen
Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

Viktig:
Du kan fritt trekke deg fra kurset frem til søknadsfristen. Etter fristen gjelder angrerettloven. Les mer om avmelding og angrerett her.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kurset kan starte.

Fagansvarlig/Forelesere:

Helene Norbeck
Universitetslektor og seniorkonsulent, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73591752
Epost: helene.norbeck@ntnu.no

Celia Ferragut Bamberg
Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596704
Epost: celia.bamberg@ntnu.no

Kontakt:

Linda Lønvik
NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/Kontinuerlig

Opptakskrav:

30 studiepoeng spansk

Anbefalte forkunnskaper:

Lærerutdanning, gode lese- og skriveferdigheter og muntlige ferdigheter i spansk.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Du bør ha tilgang på oppdatert datamaskin, samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon, samt webkamera til nettmøter og for opptak av presentasjoner.

Kursdetaljer

Startdato: Nettbasert/Kontinuerlig

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 5200 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SPA6102

Undervisningssted: Nettkurs

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.