EVU-Kurs


Teknologi og forskningslære - Modul I

Utskipingsanlegg for jernmalm i Narvik. Foto: vichie81 - yayimages.com

Emnets overordnede tema er miljøutfordringer. Som eksempel brukes avrenning fra nedlagte gruver. Du får en innføring i laboratorieforsøk som gir en indikasjon på forurensing og om teknologi som benyttes ved kontinuerlig målinger i felt.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Lærere i programfaget teknologi og forskningslære.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

 • Gentoksikologi
 • Gruveavrenning, forurensing, miljøutfordringer
 • Reguleringstiltak
 • Miljøovervåking – laboratorieforsøk
 • Kontinuerlig overvåking i felt

 Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget. Laboratoriearbeid vil inngå.


Læringsmål

Kunnskaper

 • kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på avrenningsproblemer
 • ha kunnskap om virkemåten til ulike typer instrumenter som måler kontinuerlig i felt
 • ha kunnskap om hvordan tolke resultater
 • ha kunnskap om hvordan ulike parametere kan påvirke resultatene
 • ha kunnskap om og innsikt i interessekonflikter knyttet til tiltak for å redusere forurensingen
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning som foregår i felt og med laboratoriearbeid

Ferdigheter

 • kunne gjennomføre tester med instrumenter i felt
 • kunne gjennomføre eksperimenter for å teste hvordan effekten varierer ved å endre på et utvalg parametere
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning med temaet forurensing
 • kunne veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt temaet forurensing
 • kunne bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til tiltak for å redusere forurensing
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med feltarbeid og laboratoriearbeid

Generell kompetanse
Være i stand til å bruke temaet i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.


 

Eksamensbeskrivelse:

En digital hjemmeeksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2021. 

1. samling: 1.-3. februar 2021

2. samling: 22.-23. april 2021.

 Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager.

Obligatorisk aktivitet

Kandidaten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått ett arbeidskrav. Vurderes med bestått/ikke bestått.


Arbeidskrav:
Innlevering av oppgave. Beskrivelse av undervisningsforløp. Omfang 3-5 sider.

Kursavgift:

8500 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Hilde Ervik
Førstelektor, Institutt for lærerutdanning.
Epost: hilde.ervik@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 83 71
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi. Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: LMS (Blackboard).

Praktiske opplysninger:

Undervisningsstart på nett.

Kursdetaljer

Startdato: 10.01.2021
Slutt: 19.06.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 8500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SKOLE6624

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.