EVU-Kurs


Teknologi og forskningslære - Modul III

Vindmøller til havs.

Vindmøller til havs.
Foto Odd Arne Arnesen

Emnets overordnede tema er vindturbiner og miljømessige og etiske spørsmål ifm. teknologiutvikling. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av vindturbiner og hvordan disse kan testes ut og hvilke interessekonflikter utbygging av vindmølleparker kan medføre.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Lærere i programfaget Teknologi og forskningslære.

Kursbeskrivelse:

Læringsmål

Kunnskaper

 • kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av vindturbiner.
 • ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til ulike typer vindturbiner
 • ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av vindturbiner
 • ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt av vindturbiner
 • ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan påvirke effekten av vindturbiner
 • ha kunnskap om og innsikt i interessekonflikter knyttet til utbygging av vindturbinanlegg
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning om vindturbiner

Ferdigheter

 • kunne bygge modeller av vindturbiner og gjennomføre tester
 • kunne gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten av vindturbiner varierer ved å endre på et utvalg parametere
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning om vindturbiner
 • kunne veilede elever som arbeider med lærings-/undervisningsopplegg om vindturbiner
 • kunne bruke undervisningsopplegg der elevene bygger modeller av vindturbiner og utforsker hvordan ulike parametere kan påvirke effekten av vindturbiner
 • kunne bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til utbygging av vindturbinanlegg
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet vindturbiner

Generell kompetanse

 • Være i stand til å bruke temaet vindturbiner i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.


Læringsformer og aktiviteter

Emne veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.

Praktisk arbeid:
• Elektronikk – bygge enhet som skal brukes til modellen av vindturbin
• Bygge modell av vindturbin på MARINTEK

 

 

Eksamensbeskrivelse:

Digital hjemmeeksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2021. 

1. samling: 4. - 5. februar 2021.

2. samling: 19 - 21. april 2021.

Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager.

Obligatorisk aktivitet

Samlinger, samt innlevering av oppgave. 

Kursavgift:

8500 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Hilde Ervik
Førstelektor Institutt for lærerutdanning.
Epost: hilde.ervik@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 83 71
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minst 60 sp i ett realfag, eller 60 sp tilsammen i naturfagene. Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: LMS (Blackboard)

Praktiske opplysninger:

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. 

Kursdetaljer

Startdato: 10.01.2021
Slutt: 20.06.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 8500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SKOLE6622

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.