EVU-Kurs


Perspektiver på mangfold og inkludering

Dette er det første av to emner i studiet Mangfoldskompetanse.

Mangfoldskompetanse imøtekommer skolens behov for kunnskap om mangfold, utenforskap, inkludering, samt profesjonsutøverens muligheter og etiske utfordringer i den flerkulturelle skolen. 

Søknadsfrist: 12.06.2020

Målgruppe:

Lærere, skoleprofesjoner (skolerådgivere, miljøterapeuter, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleier, helsesøstre og sosionomer), samt barnehagelærere. Mangfoldskompetanse retter seg mot lærere og profesjoner som til daglig arbeider i mangfoldige og komplekse sosiale kontekster i skolen. Hovedmålet er å utvikle profesjonsutøverens kritiske refleksivitet i møte med både etiske og relasjonelle utfordringer/muligheter i den flerkulturelle skolen. Et viktig mål er utvikling av innovative og kreative inkluderende praksiser som fremmer deltakelse, dialog, likeverd og demokrati i både skole og klasserom.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i teoretiske perspektiver på sosiale og strukturelle forhold som skaper, forsterker eller reduserer marginalisering og utenforskap. Skolen som inkluderingsarena blir belyst i et historisk og politisk perspektiv. Hovedmålet er å utvikle profesjonsutøverens kritiske refleksivitet i møte med utfordringer og muligheter i praksis. Emnet bygger på en interseksjonell forståelse av mangfold, som inkluderer hvordan blant annet etnisitet, klasse, kjønn, seksualitet, funksjonsevne og generasjon samspiller.

Læringsformer og aktiviteter 

Tre samlinger a 2-3-2 dager. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert og refleksiv læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatorisk arbeidskrav. Obligatorisk aktivitet: To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis knyttet opp til teori som inngår i emnet. Disse vurderes til bestått/ikke bestått. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

  • Har avansert forståelse av begrepene mangfold, integrering og inkludering i relasjon til læring, utdanning og samfunnsmessige utviklingstrekk
  • Har inngående innsikt i ulike teoretiske perspektiver på interseksjonalitet, makt, privilegier, diskriminering og utenforskap. - Har avansert kunnskap om ulike forståelser av barndom, barneoppdragelse og familieliv.
  • Har inngående kunnskap om hvordan globalisering, migrasjon og transnasjonalisme innvirker på identitetsdannelse, marginalisering og tilhørighet.

Ferdigheter:

Studenten

  • Kan forholde seg kritisk til forholdet mellom samfunnets idealer for skolen, skolens mandat, sosiale relasjoner og pedagogiske praksiser.
  • Kan analysere synlige og usynlige maktmekanismer i forhold til elevmangfold, ulikheter i oppvekstvilkår og samfunnsmessige trender.
  • Kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvend disse i utviklingsarbeid, for å fremme inkluderingsprosesser i skole og nærmiljø.
  • Kan anvende kritisk refleksivitet om egen forforståelse og maktposisjon og anvende innsikten i samhandling med elever, foresatte og samarbeidspartnere.

Generell kompetanse:

Studenten

  • Har innsikt i yrkes- og profesjonsetiske problemstillinger i møte med mangfold.
  • Kan analysere hverdagsprosesser for å skape bevissthet om muligheter for dialog og samhandling med elever, foresatte og i tverrfaglig samarbeid.
  • Kan utforske komplekse situasjoner og problemstillinger i praksisfeltet og bidra med nytenkning og innovasjon.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen: Prosessuell fagtekst. Karakterskala: A-F. Innleveringsfrist 8. januar 2021.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og to arbeidskrav som vurderes til bestått/ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2020, med tre obligatoriske digitale samlinger.

Første samling: 10. - 11. september
Andre samling: 14. - 16. oktober
Tredje samling: 3. - 4. desember

Kursavgift:

18500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må i tillegg dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Carla Chinga-Ramirez
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)
Telefon: 73 59 19 95
Epost: carla.chinga@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Du må dokumentere et av følgende utdanningsløp:

- bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, førskolepedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi
- cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene
- gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen
- bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
- annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning)
- institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må dokumentere utdanning innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.
Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset 

Studiet har begrenset antall plasser, og kvalifiserte søkere vil bli prioritert etter søknadsdato ved opptak. Studiet vil ikke starte dersom det er for få søkere.

Kursdetaljer

Startdato: 11.09.2020

Søknadsfrist: 12.06.2020

Kursavgift: 18500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6040

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.