EVU-Kurs


Helseinformatikk introduksjonskurs

Professor Pieter Jelle Toussaint ved Institutt for datateknologi og informatikk er fagansvarlig for kurset. Foto: Anne-Line Bakken

Lær å lage, innføre og vurdere helseinformasjonssystemer som:

 • bidrar til bedre helse
 • støtter helsefaglig praksis
 • gir tjenester til pasienter og pårørende

 

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Du som ønsker å forstå og bidra til kunnskapsbaserte strategier, anskaffelser, utviklings- og innføringsprosjekt, samt anvendelse av IKT i helsesektoren.

Kursbeskrivelse:

Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere. Det dekker også begreper som eHelse, velferdsteknologi og -informatikk som kan bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne lettere kan klare seg selv i hverdagen.

I takt med økende behov for klinisk dokumentasjon og samhandling, vil IT få en stadig større rolle i helsevesenet. Gode informasjonssystemer for helsevesenet forutsetter tett dialog mellom flere fag og profesjoner; ledere, bestillere, utviklere og brukere av systemene på alle nivå (ref. blant annet Samhandlingsreformen). Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av de viktigste problemstillingene innen fagområdet helseinformatikk.

Undervisning
Undervisningen gis i form av tema der hvert tema behandles i forelesninger og gruppeoppgave(r). Etter hver enkelt samling gis det hjemmeoppgaver som, gjennom en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger, gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempelproblemer.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått kurs vil du ha:

Kunnskaper om:

 • status for bruk av IKT i helsesektoren med oversikt over forskjellige typer helseinformasjonsystemer, informasjonstjenester og infrastruktur
 • helseinformatikk i praksis – forskjellige roller og aktører
 • elektronisk pasientjournal – struktur og funksjoner
 • modeller og begrepsapparater for helseinformasjon
 • standarder og terminologier
 • prosess- og beslutningsstøtte
 • aktuell lovgivning og noen etiske problemstillinger for personvern
 • kravfangst og spesifikasjon av helseinformasjonssystemer
 • design og konstruksjon av helseinformasjonssystemer
 • arkitektur av helseinformasjonssystemer
 • evaluering av helseinformasjonssystemer
 • utviklingstrender for eHelse

 

 Ferdigheter slik at du kan:

 • grunnleggende utvikling, spesifikasjon og innføring av helseinformasjonssystemer
 • lese faglitteratur og være i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av relevans og oppsummere/anvende på spesifikke, egne, problemstillinger
 • orientere deg i faget og finne viktige kilder til dokumentasjon, standarder, normer og praksis
 • lese, bruke og lage enkle helseinformasjonsmodeller


Generell kompetanse slik at du kan:

 • gi en oversikt av bruk, muligheter og utfordringer knyttet til IKT i helsesektoren

Eksamensbeskrivelse:

Essay (hjemmeoppgave). Tidspunkt for eksamen settes ved oppstart.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2020.

Første samling: 3. - 5. februar
Andre samling: 23. - 24. mars

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Pieter J. Toussaint
Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 55 07 39
Mobil: 40 64 65 86
Epost: pieter@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: pieter@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Lærebok: Enrico Coiera (2015), Guide to Health Informatics, 3. utgave. 2. utgave fra 2003 kan også brukes.

Tilleggslitteratur gjøres tilgjengelig for deltakerne via Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet.

Det tas forbehold om mindre endringer i emneinnhold.

 

Kursdetaljer

Startdato: 03.02.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6101

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.