EVU-Kurs


Resirkulerende akvakultursystemer - RAS

Fiskekar i forsøkshallene på NTNU Senter for Fiskeri og Havbruk. Foto Per-Arvid Wold

RAS forsøksanlegg ved Senter for Fiskeri og Havbruk. Foto: Morten Bondø

Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

Søknadsfrist: 15.01.2020

Målgruppe:

Personer med erfaring fra oppdrett som ønsker ekspertise på resirkuleringsanlegg. Ansatte i akvakulturnæringen, som driftsledere og andre som jobber på oppdrettsanlegg, og andre interesserte som for eksempel akvaveterinærer og fiskehelsebiologer, ansatte i myndighetene, som mattilsynet, i forsikringsselskap som forsikrer RAS og ansatte i leverandørindustrien og lærere ved skoler med undervisning i akvakultur.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet.

Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, mikrobiologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng.

Kurset dekker resirkuleringsanlegg med ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, og matfisk, samt marin yngel og påvekstfisk. Kurset vil også gi innsikt i hvordan behovene for valgt teknologi og behandlingsmetoder endrer seg avhengig av art og livsstadium.

Læringsform:

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger på NTNU Gløshaugen og NTNU Senter for fiskeri og havbruk, Trondheim. I tillegg legges det opp til en ekskursjon til et resirkuleringsanlegg i nærheten av Trondheim.

Mellom samlingene skal kursdeltakerne skrive en prosjektoppgave. Oppgaven skal presenteres på samling 2, og godkjent oppgave er obligatorisk for å få godkjent gjennomføring av kurset.

Læringsmål:

Etter fullført kurs, skal deltakeren ha (Kunnskaper):

  • Innsikt i de viktigste biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i resirkuleringssystemer.
  • Oversikt over de ulike former for vannbehandling som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg og kunnskap om hvilke enhetsprosesser som kan brukes og prinsippet for hvordan disse virker og påvirker hverandre.
  • Kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for driften av resirkuleringsanlegg for ulike vannkilder og stadier og arter av fisk.
  • Ha kunnskaper nok til å kunne evaluere de viktigste delene av et planlagt resirkuleringssystem.

Etter kurset skal deltakeren (Ferdigheter):

  • Bruke korrekte målemetoder og informasjon for å vurdere behovet for og effekten av ulike former for vannbehandling i resirkuleringsanlegg.
  • Kunne drifte et enkelt resirkuleringssystem.

Etter kurset skal deltakeren (Generelle ferdigheter):

  • Forstå faglitteratur om oppdrett og resirkuleringsanlegg på engelsk.
  • Kunne kommunisere godt med leverandører som designer, bygger og leverer resirkuleringssystemer og ha bakgrunn for å vite hvilke deler som er viktige når man skal kjøpe, bygge eller drifte RAS-anlegg.

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 02.04.2020
Prosjektoppgave.

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått.

Krav for å få vurdert oppgaven: Deltagelse på samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger:

  • Uke 9: 24. - 28. februar
  • Uke 14: 30. mars. - 2. april

Oppstart kl 09.15 mandag begge samlingene.

Avsluttes kl 16.00 siste kursdag på begge samlingene.

Mer info om samlingene kommer.

Samlingene finner sted på NTNU i Trondheim. Nærmere info om sted kommer med opptak.

Mellom samlingene skal du jobbe med en prosjektoppgave. 

 

Kursavgift:

620 Kr
Kursavgift info: Alle som skal avlegge eksamen ved universitet eller høyskoler må betale semesteravgift.
For tiden er den kr 620 hvorav 40 kr er til studentenes humanitære arbeid.
Mer info om betalingsform kommer etter opptak.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kari Attramadal
Førsteamanuensis II
Telefon: 98 47 13 28
Epost: kari.attramadal@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Høyere utdanning eller annen relevant bakgrunn.
Tilstrekkelige engelskkunnskaper. (Forelesninger og litteratur vil være på engelsk.)

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Noe praktisk og/eller teoretisk erfaring fra oppdrett eller vannbehandling

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Boka "Aquaculture Engineering" 2nd edition 2013 av Odd-Ivar Lekang

Heftet "Recycling of water in hatchery production - Background Booklet for courses in recycling technology for hatchery production" 2nd edition 2017 av Fjellheim, A.J., Hess-Erga, O.-K., Attramadal, K.J.K., Vadstein, O., NIVA, NTNU, SINTEF, Marine Harvest and Scottish Sea Farms, 28 pp. (Kan kjøpes på kurssamlingen.)

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner.

Utdelte forelesningsnotater.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: E-læringssystemet Blackboard - krever pc med internett.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2014:
Nyttig faglig påfyll og god arena for å skape nye kontakter på tvers av flere fagfelt.

Kursdeltaker høsten 2014:
Alt i alt meget bra kurs. Sett i sammenheng med kunnskapbehovet i næringen og forventninger arbeidsgiver har til nyansatte med høyere utdanning, bør kurset bli obligatorisk for alle akvakultur-studenter ved NTNU.

Kursdeltaker 2017:
Am really pleased with the program and such programs will help the RAS industry address most of the challenges it faces.

Kursdetaljer

Startdato: 24.02.2020
Slutt: 02.04.2020

Søknadsfrist: 15.01.2020

Kursavgift: 620 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VM6010

Undervisningssted: NTNU Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 02.04.2020

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.