EVU-Kurs


Sakkyndig vurdering og forvaltning

Barn som sitter på kontoret til PPT-rådgiver

Foto: Serrnovik, Mostphoto

Kurset skal bidra til å sikre god forvaltningspraksis knyttet til sakkyndighet og gi kunnskap om systemer og sentrale lovverk.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Ansatte i PP-tjenesten.
Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester hvis det er ledig plass.

Kursbeskrivelse:

Masterprogrammet skal styrke de ansatte i PP-tjenesten i utøvelsen av sine kjerneoppgaver. Målet er å bidra til at barnehage og skole får mer relevant og høyt kvalifisert bistand til å etablere tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø for alle barn og unge.

Kurset skal bidra til å sikre god forvaltningspraksis knyttet til sakkyndighet og kunnskap om systemer og sentrale lovverk.

Kursinnhold

Tema 1: Sakkyndighet, spesialundervisning og tilpasset opplæring i barnehage og skole 

 • Veileder for spesialundervisning/spes. ped.-hjelp
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • Sakkyndighetsrollen: Fra kartlegging, til tiltak og evaluering
 • Arbeid med sakkyndighetsmal
 • Perspektiver på tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • Systemrettet arbeid

Tema 2: Lovverk, forvaltning og etikk 

 • Praksis i tråd med forvaltningsloven med betydning for PPT-arbeid
 • Opplæringsloven, barnehageloven, friskoleloven og forvaltningsloven
 • Sakkyndig vurdering og IOP som verktøy og rettsdokument
 • Taushetspliktregulering
 • Brukermedvirkning
 • Fra bekymring til handling - etiske utfordringer

Tema 3: PPTs rolle og identitet 

 • Profesjonskunnskap
 • PPTs profesjon og identitet 
 • Hva er PP-rådgiverens rolle? PPTs rolle når det gjelder systemarbeid på barnehagene og i skolene, kompetanse i krysspress?
 • Helhetlig tenkning i kommunen
 • Forvaltningsorganer: Myndighet og mulighet
 • Individet i system.

Eksamensbeskrivelse:

Digital hjemmeeksamen 5-7.mai. Vurderes med karakterskala A-F hvor A er best og F er stryk.

Obligatoriske krav for å få gå opp til eksamen:
Alle deltakerne skal utarbeide sakkyndige tilrådninger med utgangspunkt i egen praksis og etter en mal.Dette blir gjennomgått på første samling og det vil bli gitt veiledning underveis.

Arbeidskrav 1: Deltakerne sender inn en sakkyndig tilråding før første samling (forkrav). (Mal for sakkyndig tilråding presenteres på 1. samling). Det gis tilbakemelding på innsendt sakkyndig tilråding i løpet av 1. samling. Tilbakemeldingen relateres til ny mal.
Arbeidskrav 2: Deltakerne sender inn ny sakkyndig tilråding i forhold til mal. Det gis en frist for innsending før andre samling. På samling to går man i felleskap igjennom den innsendte sakkyndige tilrådingen og arbeider videre på samlingen.
Arbeidskrav 3: Deltakerne leverer også en sakkyndig tilråding/vurdering til tredje samling og arbeider på samme måte på samling tre som på samling to.
Studenten må ha deltatt på minst 80 % av forelesningene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim våren 2020

Samling 1: Uke 7    11-13. februar

Samling 2: uke 12   17-19. mars

Samling 3: Uke 16   15-17. april

Kursavgift:

18500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Sofie Samuelsen
Universitetslektor, Institutt for pedagogisk og livslang læring
Telefon: 73 59 02 89
Mobil: 932 05 513
Epost: anne.s.s.samuelsen@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Ansettelse i PPT eller tilsvarende og
• bachelor med fordypning i pedagogikk, eller
• gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga, eller
• bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
• bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller
• 3-årig faglærerutdanning, eller
• bachelor med fordypning i psykologi, eller
• tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste blir lagt ut på Blackboard når den er klar, før kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
Studiet sakkyndighet og forvaltning inneholder foredragsholdere med høy kunnskap innenfor det lovverket som PP-rådgivere bør være kjent med, for videre å gjøre en god forvaltningsjobb overfor elever, lærlinger og lærekandidater. Studiet bevisstgjør også pp-rådgivers doble mandat der man skal jobbe individ-rettet og systemrettet. Studiet anbefales på det sterkeste både for de som har jobbet lang tid i PPT og de som er ny i jobben.

Kursdeltaker høsten 2016:
Jeg overdriver ikke når jeg sier dette - har aldri opplevd maken til vel gjennomført emne. For en fantastisk jobb de på NTNU gjør! Emnet har vært utrolig givende, har gitt meg et faglig løft. Det har fått meg til å se faglige sammenhenger i en større grad enn tidligere, hvor mye både det juridiske, faglige og etiske er knyttet til sakkyndighetsarbeidet. Anbefaler ALLE som jobber i PP-tjenesten å ta dette emnet, selv om dere kanskje ikke har tenkt å ta en master. Helhetlig bra opplegg, både når det gjelder forelesere, emneansvarlige, lokale, lunsj, faglige temaer og medstudenter.

Kursdeltaker høsten 2016:
Dette kurset burde alle nyansatte i PP-tjenesten ta etter å ha jobbet ett års tid. Svært relevant med tanke på utøvelsen av yrket, og godt faglig opplegg!

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2020
Slutt: 07.05.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 18500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6018

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.