EVU-Kurs


Digitalisering og digital transformasjon - Oslo

Mennesker med mobil, ipad og datamaskin

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital og industriell økonomi.

Du vil lære om hvordan nye typer roboter endrer arbeidslivet, hvordan 3D-print endrer produksjonsprosesser, hvordan kunstig intelligens gir oss både nye muligheter og nye utfordringer, hvordan blokkjeder utfordrer tradisjonelle måter å organisere arbeide på og hvordan nye digitale tjenester endrer måten vi samarbeider og kommuniserer på. 

Du vil også lære om hvorfor delings- og plattformøkonomien vokser og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for samfunnet. Hva betyr dette for din egen organisasjon, for ditt eget liv og for utviklingen i samfunnet? Hva skjer med ulike virksomheters forretningsmodeller og arbeidsprosesser? Og hva skjer med vårt forhold til arbeidet?

Ved hjelp av sosiale medier og tjenester får du anledning til å etablere praksisfellesskap med andre kursdeltakere, og med andre du har felles interesser med.  Og om du ikke helt vet hvordan Facebook, Google, Apple, Amazon, Uber og de andre digitale ”enhjørningene” kommer til å endre hverdagen din, så får du innblikk i det også.  

Kurset har to samlinger i Oslo: 28. - 29. januar og 31. mars - 1. april. I tillegg til det faglige som gjennomgås, er samlingene en viktig arena for diskusjoner og inspirasjon. Man treffer medstudenter, etablerer nettverk og får direkte dialog med faglærer.

Kurset kan inngå i basismodulen i masterprogrammet i organisasjon og ledelse.

Det finnes også en variant av dette kurset uten samlinger: Digitalisering og digital transformasjon - nettbasert.

Søknadsfrist: 05.01.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som er opptatt av hvordan samfunn, næringsliv og organisasjoner endres som følge av teknologisk utvikling. Kurset er spesielt relevant om du jobber med produktutvikling, forretningsutvikling, økonomi eller organisasjonsutvikling.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks 8000 ord). Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart. Innleveringsfrist 28. april. Den skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver i det digitale kursopplegget.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Oslo våren 2020:

Første samling: 28. - 29. januar
Andre samling: 31. mars - 1. april

Samlingene starter kl 10.00 første dag og avsluttes kl 16.00 siste dag. Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Nettverksmiddag i løpet av første samling
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arne Krokan
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 918 97 473
Epost: arne.krokan@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

Læringsplattform, Wiki, blogger og andre sosiale medier.

Praktiske opplysninger:

Kurset har også et helhetlig studieløp på Canvas, der det ligger oppgaver som gjennomføres mellom samlingene.

Emnet overlapper med emnet SOS1011 og SOS6602.
Praktisk informasjon og betingelser.

Referanser:

Kurset bidro til større innsikt i digitale prosesser, og setter alt som fremkommer i media om dette i perspektiv. Etter kurset vet jeg mer både om digital teknologi og det potensialet digital transformasjon har i den sektoren jeg til daglig jobber. Dette kurset har endret hvordan jeg tenker omkring digitalisering og hvordan jeg kan bruke dette i jobben min. Kurset anbefales på det varmeste, det er engasjerende, motiverende og lærerikt (Kursdeltaker våren 2019)

Måten Arne Krokan underviste og veiledet på traff veldig godt, da spesielt hvordan han formidler, billedliggjør og utfordret meg som student. Oppgaven vi har skrevet er veldig relevant for meg og min arbeidsgiver. Anbefaler dette kurset til deg som vil ha et godt innblikk i hva digitalisering er og hvilke store muligheter som ligger i det digitale skiftet! (Kursdeltaker våren 2019)

Et kurs som gir deg evnen til å forstå en større del av de enorme teknologiske og samfunnsmessige omveltninger vi er inne i og kan forvente fremover. Kurset gir deg og begrepsapparatet til å bore videre inn i faget på egenhånd etter endt studie. Dette faget burde være pensum i den norske skole og påbudt som etterutdanning for norske borgere (Kursdeltaker høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 28.01.2020
Slutt: 28.04.2020

Søknadsfrist: 05.01.2020

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6501

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.