EVU-Kurs


Prehospitalt psykisk helsearbeid

Illustrasjonsfoto: Sykehuset Innlandet

Prehospitalt helsepersonell møter mennesker i akutte psykiske kriser, dette krever spesialkompetanse. Videreutdanning i prehospitalt psykisk helsearbeid vil bidra til å øke din kompetanse gjennom undervisning og ferdighetstrening. Utdanningen er retter mot deg som jobber i ambulansetjenesten, AMK-sentraler eller legevakt.

Søknadsfrist: 15.12.2019

Målgruppe:

Ansatte i ambulansetjenesten, AMK og legevakter. Ansatte i prehospitale tjenester

Kursbeskrivelse:

Ansatte i ambulansetjenesten, AMK og legevakter møter i sitt daglige virke en rekke forskjellige mennesker og situasjoner. Dette er ofte situasjoner som krever mye kunnskap og evne til samhandling. Psykisk syke mennesker er en stadig økende oppdragsmengde for disse tjenestene og som krever oppdatert kunnskap.

Ansatte i de prehospitale tjenestene og legevakter gis nå mulighet til videreutdanning i psykisk helsearbeid, tilpasset den hverdagen de jobber i.

Studiet har som mål å tilby god teoretisk innsikt i relevante temaer og praktisk trening med bruk av simulering som metode.

Relevante temaer er blant annet selvmordsrisiko, konflikthåndtering, selvskading, rus, ulike psykiske lidelser, etikk og holdninger, lover og regler. Det vil også bli jobbet med ferdigheter i forhold til kommunikasjon samt kunnskap om samarbeidspartnere og hvilke tiltak som er nødvendige for helsehjelpen.

Videreutdanningen består av to emner på 7,5 studiepoeng hver, til sammen 15 studiepoeng.

Begge emner går parallelt over to semestre på deltid. I gjennomsnitt utgjør forventet arbeidsinnsats totalt ca 10 timer per uke. Det legges opp til en samlingsbasert studiemodell med tre samlinger a to dager per semester. Samlingen vil være på campus Gjøvik. Det er krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene. Det vises til emnebeskrivelsene for mer informasjon om vurderings- og læringsformer. Læringsmidler/hovedpensum er norsk/skandinavisk.

Læringsutbytte:

Etter fullført videreutdanning har studenten oppnådd følgende læringsutbytte innenfor kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

- Utfører arbeidet etisk og juridisk forsvarlig.

- Planlegger og gjennomfører helsehjelp til mennesker med psykisk helse problematikk, de akutt og kritisk syke, kronisk syke, og de med sammensatte og komplekse behov.

- Planlegger og gjennomfører kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet.

- Planlegger og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten.

Eksamensbeskrivelse:

MDV6022: skriftlig skoleeksamen (digital), 3-timer 27.10.2020. MDV6023: hjemmeeksamen 06.12.2020 kl 0900 - 11.12.2020 kl 0900.

Tid og sted for kurs/samlinger:

NTNU i Gjøvik.

Dato for samlinger våren 2020: 

  • Samling 1: 18.-19. februar 
  • Samling 2: 24.-25. mars 
  • Samling 3: 26.-27. mai 

Deretter tre samlinger til a to dager høsten 2020. Datoer publiseres seinere. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men semesteravgift må betales.

Fagansvarlig/Forelesere:

Hege Kletthagen
Førsteamanuensis, NTNU Gjøvik, Institutt for helsevitenskap
Telefon: 61135315

Kontakt:

Gro Jeppestøl Vatne
Rådgiver, NTNU Gjøvik, Institutt for helsevitenskap
Telefon: 61135114

Oddbjørg Mikkelsen
Rådgiver, NTNU, Seksjon for etter- og videreutdanning
Telefon: 73596639
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Videreutdanningen tilbys i samarbeid med Sykehuset Innlandet

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Du må innen søknadsfristens utløp laste opp dokumentasjon på:
• Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
• Minst 2 års relevant arbeidserfaring fra prehospitale tjenester.
• Autorisasjon som helsepersonell.

Les om krav til dokumentasjon her

Rangering av søkere
50 % av studieplassene er forbeholdt ansatte ved Sykehuset Innlandet.
For å bli en del av denne kvoten, må du:
• Skrive Sykehuset Innlandet under «Arbeidsadresse» når du søker
• Laste opp attest som viser at du er ansatt ved Sykehuset Innlandet nå

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis i Blackboard ved oppstart av kurset.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: E-læringssystemet Blackboard

Praktiske opplysninger:

Krav til dokumentasjon på at du fyller opptakskravene

Forbehold: Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at videreutdanningstilbudet settes i gang. 

Kursdetaljer

Startdato: 18.02.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 15.12.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6022 og MDV6023

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.