EVU-Kurs


Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri

Illustrasjon: Pixabay, modifisert av Signe Danielsen

Videreutdanningskurset tilbys for å dekke et nasjonalt behov for økt formalisert kompetanse innen medisinsk fysikk. Dette er et ledd i arbeidet med å etablere en nasjonal sertifiseringsordning for medisinske fysikere. Vi ønsker gjennom kurset å tilby kompetanseheving innen fagområder som er relevante for fysikere som arbeider med ioniserende stråling i klinikk, strålevern og forskning. Kurset vil videre være en møteplass der problemstillinger hentet fra en klinisk hverdag kan diskuteres og forankres i et teoretisk rammeverk. Fore-lesninger på kurset vil bli gitt av fagpersoner fra både inn- og utland som har oppdatert kompetanse på fagfeltet.

Søknadsfrist: 12.01.2020

Målgruppe:

Fysikere som skal jobbe med ioniserende stråling innen diagnostikk, behandling, strålevern eller i forskning.

Kursbeskrivelse:

Kurset omhandler generelle mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, samt gir et teoretisk grunnlag for dosimetri av ioniserende stråling og anvendelser av dosimetri både for diagnostikk (røntgen) og behandling (stråleterapi), samt for vurdering av risiko ved personbestråling. Følgende tema vil bli omtalt:

 • Vekselvirkningstverrsnitt, klassisk tilnærming
 • Vekselvirkningsmekanismer for ladde (tunge og lette) partikler, fotoner og nøytroner
 • Grunnleggende dosimetribegreper, kavitetsteori og strålingslikevekt
 • Dosimetri i diagnostikk og terapi, persondosimetri, interndosimetri og nøytrondosimetri

Kurset er samlingsbasert med to samlinger i Trondheim.

Kurset planlegges arrangert hvert andre år.

Sentrale forelesere og bidragsytere i kurset vil være fagpersoner fra ulike institusjoner i Norden:

 • Eirik Malinen, Professor Universitetet i Oslo
 • Kristian Ytre-Hauge, Forsker Universitetet i Bergen
 • Claus Andersen, Seniorforsker Danmarks Tekniske Universitet
 • Anne Beate Langeland Marthinsen, Medisinsk fysiker/Førsteamanuensis II St. Olavs Hospital HF/NTNU
 • Kathrine Røe Redalen, Førsteamanuensis NTNU

Læringsmål:

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om

 • De sentrale vekselvirkningsmekanismer for ioniserende stråling med materie
 • Det teoretiske grunnlaget for dosimetri av ulike former for ioniserende stråling
 • Det teoretiske grunnlaget bak sentrale metoder og modeller for beregning av stråledose innen røntgen, stråleterapi og strålevern

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakeren

 • Ha teoretisk innsikt til å kunne anvende dosimetri i en klinisk sammenheng
 • Ha forståelse for dosimetriberegninger og kunne gjøre betraktninger rundt måling av stråledoser og valg av metode/utstyr

Kompetanse

Etter fullført kurs skal deltakeren

 • Ha kompetanse til å vurdere og løse problemstillinger vedrørende strålevern og klinisk bruk av ioniserende stråling
 • Kunne delta i tverrfaglige diskusjoner om bruk av ioniserende stråling for diagnostikk og behandling

Emnet vil ha delvis sammenfallende undervisning med ph.d.-kurset FY8412, som også tilbys som en del av fordypning i biofysikk til 5.årsstudenter ved Institutt for fysikk, NTNU (TFY4505).

Ekstern samarbeidspartner:

Videreutdanningskurset har nært samarbeid med Kreftklinikken (avdeling stråleterapi) ved St. Olavs Hospital HF. Kursets innhold søker å imøtekomme et nasjonalt behov for kompetanseheving innen medisinsk fysikk.

Samarbeidspartner ved NTNU:

Seksjon for biofysikk ved Institutt for fysikk. Kurset vil også tilbys studenter som ønsker fordypning i medisinsk fysikk som en del av sin mastergrad/PhD i Biofysikk og medisinsk teknologi.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Med forbehold om endringer.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform:
Skriftlig oppgave over selvvalgt tema. Innleveringsfrist.

Det anbefales at kursdeltagerne har gjort seg opp tanker om aktuelle tema for egen oppgave før de møter til den første kursuken slik at man i løpet av denne uken kan få innspill fra både forelesere og de andre deltagerne.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

Eksamenskrav:
Muntlig presentasjon av selvvalgt tema (individuelt eller i gruppe) på siste kursdag i andre samlingsuke.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to obligatoriske samlinger og undervises våren 2020:

- 10. - 13. februar

- 16. - 18. mars

Samlingene er på NTNU, Campus Gløshaugen og St. Olavs Hospital

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info:
Alle som skal avlegge eksamen ved universitet eller høyskoler i Norge må betale semesteravgift.

Siden det ikke er noen kursavgift, blir det heller ingen servering på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Signe Danielsen,
Førsteamanuensis II, NTNU, Institutt for fysikk
Mobil: 936 26 293
Epost: signe.danielsen@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Kreftklinikken (avdeling stråleterapi) ved St. Olavs Hospital HF.

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Det kreves forkunnskaper tilsvarende sivilingeniør eller mastergrad i fysikk eller tilsvarende realfaglig bakgrunn på mastergradsnivå.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at studentene har grunnleggende kompetanse innen strålingsfysikk og strålingsbiofysikk.

Innholdet i kurset overlapper i sin helhet med kurset FY8402 Strålingsdosimetri.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum-/litteraturliste oppgis før kursstart.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 13.02.2020
Slutt: 01.06.2020

Søknadsfrist: 12.01.2020

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: FY6021

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.