EVU-Kurs


Geoteknikk 1

Boring av peler for brofundament i et kvikkleireområde. Foto: Samson Degago, Statens vegvesen.

Søknadsfrist: 10.06.2019

Målgruppe:

Bygg- og anleggssektoren, vegsektoren

Kursbeskrivelse:

Kursbeskrivelse

 • Jords sammensetning og klassifisering, lagdeling og grunnundersøkelser
 • Innføring i kvartærgeologi
 • Spenningsforhold i jorden med totale og effektive spenninger, initielle spenninger, drenerte og udrenerte spenningsendringer
 • Lastspredning under fundament
 • Stivhet av jord
 • Setning under fundament og fyllinger
 • Grunnvannstrøm, potensial, strømkrefter, kritisk strøm, grunnbrudd
 • Styrke av jordmaterialer
 • Skråningsstabilitet. Skjæringer, utgravinger, fyllinger
 • Bæreevne av direktefundamentert konstruksjon
 • Laboratoriearbeid (1 dag)
 • Tiltak for problemløsning

 

Læringsmål

Du skal etter kurset kunne:

 • foreta vurdering og klassifisering av jordarter samt gi kvartærgeologisk beskrivelse av avsetninger og avsetningsforhold.
 • beregne spenninger og spenningsendringer i jorden, utføre analyser av deformasjoner og setninger samt analysere sikkerhet av konstruksjoner på og av jord.
 • beregne virkning av grunnvannstrøm i jordvolumet, under og nær konstruksjoner.
 • kjøre og analysere grunnleggende laboratorieforsøk

Du skal oppnå generell kompetanse og:

 • kjenne til hvordan ingeniørmessige forhold bestemmes av jordarter, jordens variasjon og parametere.
 • kunne identifisere utfordringer og problemer i byggesaker og vite hvordan geotekniske analyser kan brukes til å skaffe kontroll over disse.
 • på et grunnleggende nivå kunne vurdere geotekniske undersøkelser og beregningsrapporter.

Undervisningsform
To obligatoriske 4 dagers samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium, øvingsarbeid og oppgaveløsning. Omvendt klasserom vil bli brukt for deler av emnet.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 09.12.2019
Skriftlig eksamen

Eksamenskrav
Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to obligatoriske samlinger i Trondheim:
Første samling: 16. - 19. september
Andre samling: 11. - 14. november

Sted: Geoteknikk Grunnkurslaboratorium, Lerkendalsbygget, Høgskoleringen 7A.

Oppstart kl. 09.00 første samlingsdag, slutt kl. 16.00 siste samlingsdag (gjelder alle samlinger).

Kursavgift:

24000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Veiledning på oppgaver og øvinger
- Sensur av eksamen, kursbevis og karakterutskrift
- Pensumlitteraturen inngår i kursavgiften

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arnfinn Emdal
Amanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 97547729
Epost: arnfinn.emdal@ntnu.no

Vikas Thakur
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 41295717
Epost: vikas.thakur@ntnu.no

Jean-Sebastién L'Heureux

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse og
matematikk R1+ R2, eller tilsvarende

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

- Læremateriell fra NTNU IBM/Geoteknikk
- HB 274 Statens vegvesen

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane. Kurset inngår i studieretning for veg og jernbane, spesialisering bane/trafikk. 

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Oppstart forutsetter at kurs blir godkjent på fakultetsnivå.

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2019
Slutt: 09.12.2019

Søknadsfrist: 10.06.2019

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6063

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 09.12.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.