EVU-Kurs


Kunst, kultur og psykisk helsearbeid

Jente som dekorerer et egg

Foto: Pixabay

Emnet gir en beskrivelse av hvilken betydning kunst, estetikk og kulturopplevelser har for opplevelsen av helse,  og hvordan slike aktiviteter kan bidra til å møte kompleksiteten i menneskers problemer, bidra til bedringsprosesser og ha en terapeutisk effekt.

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Fagpersoner som arbeider med eller har interesse for området psykisk helsearbeid, annet helse- og sosialfaglig arbeid samt pedagoger - som ønsker forskningsbasert kompetanse. Emnet egner seg både for deg som ønsker faglig påfyll i arbeidshverdagen og for deg som vurderer å søke videre opptak på studieprogrammet hvor emnet inngår.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten

  • ha inngående kunnskap om estetikkens, kunstens og kulturens rolle for hverdagsliv og psykisk helse. 
  • ha grunnleggende kunnskap om hvordan kunst og kulturrelaterte aktiviteter og behandlingsformer kan anvendes i klinisk arbeid.

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studenten kunne

  • tilrettelegge for og anvende konkrete kunst og kulturaktiviteter i klinisk arbeid.
  • analysere relevant teori om estetikk, kunst og kultur og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
  • bidra til nyskaping innen utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid.

Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studenten kunne

  • formidle selvstendig arbeid ved hjelp av kunst og kulturuttrykk og integrere dette i eget fagområde. 
  • analysere og formidle nyskapende bidrag til den enkeltes og samfunnets forståelse av forholdet mellom kunst, kultur og psykisk helse og hvordan dette forholdet kan påvirkes.

 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet anvender pedagogiske metoder som forelesning, gruppearbeid, workshops/ferdighetstrening og egenstudier. Det gjøres et utvalg av workshops som er praksisrelaterte, der studenten får anledning til å fordype seg teoretisk og øve praktisk. Både i og mellom samlingene arbeider studentene med aktuelle problemstillinger og oppgaver relatert til emnets innhold og læringsutbytte.

Obligatoriske aktiviteter:

80 % deltakelse i ferdighetstrening og undervisning i tilknytning til ferdighetstrening 

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er en todelt gruppeeksamen:

  • Skriftlig oppgave: Beskrive og begrunne valgt ferdighet.
  • Ferdighetseksamen: Demonstrasjon av praktisk ferdighet.

Begge deler av eksamen må være bestått før endelig sluttkarakter. Vurderes med bokstavkarakter A-F hvor F er stryk. Skriftlig oppgave vektes 30/100 Ferdighetseksamen vektes 70/100.

For å få gå opp til eksamen må obligatoriske aktiviteter være gjennomført.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Høst 2019: 

Onsdag, torsdag og fredag i ukene 41 og 45.

Ferdighets-eksamen i uke 49

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studentene må selv koste pensumlitteratur og semesteravgift til Studentsamskipnaden pt. 580kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Wigdis Helen Sæther
Dosent
Telefon: 73412299
Epost: wigdis.h.sather@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Mobil: 98220244
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: stine.stenhaug@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelor.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Opplyses i Blackboard før studiets start

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattform: Blackboard
Eksamensinnlevering: Inspera digital eksamen

Praktiske opplysninger:

Emnet inngår også i studiet master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Studenter ved disse programmene prioriteres ved opptak. 

Max antall studieplasser: 24

Kursdetaljer

Startdato: 09.10.2019
Slutt: 05.12.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6403

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.