EVU-Kurs


Oppgavemetode i helseinformatikk

Faget gir en grunnleggende innføring i kvalitative forskningsmetoder og design science som grunnlag for masteroppgave (30sp) på Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Deltakere på Erfaringsbasert master i helseinformatikk, som har gjennomført grunnleggende emner og som nærmer seg opptak til masteroppgave.

Kursbeskrivelse:

Faget brukes som innledning/utvikling av et mastergradsprosjekt gjennom at essayeksamen i faget knyttes til påtenkt masteroppgave i masterprogrammet i helseinformatikkKurset skal klargjøre studenten for selvstendig arbeid med masteroppgaven.

 

Undervisning 

Undervisningen er samlingsbasert og består av forelesninger og seminar/gruppearbeid med praktiske øvinger og presentasjoner. Obligatoriske øvinger leveres i løpet av semesteret, og disse vurderes til bestått/ikke bestått. Innleveringsfrist fastsettes i samråd med studentene. Aktuelle deler av pensumlitteraturen må være kjent eller lest før forelesning/samling.

Obligatorisk deltagelse på samlingene (inntil 50 % fritak kan innvilges etter søknad.)

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter fullført kurs har du:

  • kunnskaper og innsikt i forholdet mellom kvalitative og kvantitative design
  • kunnskaper om kvalitative forskningsmetoder med vekt på intervjuer og observasjoner
  • kunnskaper om kvantitativ metode med vekt på surveyundersøkelser
  • grunnleggende innsikt i designforskning («design science»)
  • kjennskap til de grunnleggende forskningsetiske prinsipper og praksiser
Ferdigheter

Etter fullført kurs kan du

  • lage en enkel intervjuguide og et spørreskjema
  • designe en relevant undersøkelse innenfor helseinformatikk
  • analysere kvalitative data fra intervju, observasjon og foreliggende kilder
  • forstå og vurdere forskning innenfor feltet
 

Generell kompetanse

  • Etter fullført kurs har du grunnleggende innsikt i forskningsmetoder som er relevant for studier innen helseinformatikk med utforming av forskningsspørsmål, valg av case og innsamling av data.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen; essay på metodetema, individuelt eller i gruppe, som er relevant for påtenkt masteroppgave.
Karakterskala A-F (bokstavkarakterer)
Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger. Obligatoriske øvinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger (2+2 dager) i Trondheim.

Første samling: 12. - 13. september 2019
Andre samling: 14. - 15. november 2019

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke utgifter til pensum, reise og opphold.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Pieter J. Toussaint
Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 55 07 39
Epost: pieter@ntnu.no

Anita Das
Førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 15 31
Epost: anita.das@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Karoline Borgan
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 89 47
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt fullført kursene i modul 1.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis (jf. opptakskravet til masterprogrammet i helseinformatikk).

Når du søker, vær vennlig å last opp din CV eller en beskrivelse av faglig bakgrunn/utdanning og relevant arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Tjora, Aksel (2017): Kvalitative Forskningsmetoder i praksis, 3. utgave Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. ISBN/EAN: 9788205500969. Boka er tilgjengelig på www.akademika.no

I tillegg vil et utvalg artikler, som dekker andre deler av pensum, gjøres tilgjengelig i Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, inkluderer også et litteratursøkekurs i regi av NTNUs bibliotek.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
Faget ble presentert på en "enkel" og veldig god måte, selv grudde jeg meg til faget, tenkte det ville være tungt, med fullt av fremmedord og tunge teorier. Men foreleser ufarliggjorde faget og viste oss en vei inn i materien som gjorde det veldig overkommelig. Øvingsoppgavene i kurset var veldig relevante og kjekke.

Kursdetaljer

Startdato: 12.09.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode: MDV6120

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.