EVU-Kurs


Matematikkvansker - kartlegging og tiltak

Jente som lærer matematikk

Foto: dolgashov

Matematikkvansker har lenge vært den glemte vansken på tross av at svært mange barn, unge og voksne sliter med å forstå matematikkfaget. Dette emnet tar for seg kartlegging og tilrettelegging for elever som har vansker med matematikk ved bruk av en bred pedagogisk/ didaktisk/ kognitiv modell.

Målgruppe for kurset: 

Primært ansatte i PP-tjenesten, eller inntilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving. Sekundært matematikklærere og spesialpedagoger i skolen. 

I forbindelse med opptak må studenten ha mulighet til kontakt med skoleverket for å få tilgang på studentarbeid med reelle elevkasus. Det vil si at et anonymt, konkret elevkasus må foreligge før første samling. Dette skal det arbeides med gjennom studiet.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursbeskrivelse:

Studiet tar for seg kartlegging og tilrettelegging for elever som har vansker med matematikk ved bruk av en bred pedagogisk/ didaktisk/ kognitiv modell.Kartleggingen som foretas skal beskrive elevens matematiske tenkning og potensiale samt kognitive sider og kognitive forhold som gir eleven spesielle utfordringer. Tilretteleggingen baserer seg på kunnskapen fra kartleggingen og pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper.

Hovedemner:

 • Generelt om matematikkvansker. Årsaker, vanskeområder, misoppfatninger, modell for utredning. Dynamisk kartlegging.
 • Generelt om læring. Læringsteori, språkets rolle, dynamisk undervisning, konkretisering, alt knyttet til matematikk.
 • Fagdidaktiske emner. Sentrale forhold som ofte gir elever med vansker i matematikk særlige utfordringer, som mengdeoppfatning, måling, grunnleggende tallbegrep, posisjonssystemet, måling og noen algoritmer. 
 • Kognitive forhold med konsekvenser for elevens matematikkompetanser. Affektive og emosjonelle forhold, minneprosesser, visuo-/ audiorelaterte vansker strategier og informasjonsprosesser. 
 • Kartlegging faglig og kognitivt. Eksempel på kartlegging med screening, psykrometrisk, statisk og dynamisk tilnærming.
 • Fra kartlegging til tiltak. Utgangspunkt for og bruk av IOP i opplæringen med tanke på utforming, innhold, aktiviteter og arbeidsmåter.

 

Kan inngå i masterprogram

Kurset inngår som et fordypningsemne i fagvansker i den erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk psykologisk rådgiving, eller kan tas som enkeltkurs.

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha

Kunnskap om
• hvordan ulike vansker i matematikk kan oppstå
• ulike verktøy til kartlegging av elever med vansker i matematikk
• arbeid med inkludering og integrering i matematikk- faget for elver med matematikkvansker
• arbeid med bruk av IOP som støtte for gjennomføring av tilpasset opplæring

Ferdigheter i
• å identifisere matematikkvansker og tilpasning av undervisningen til de enkelte elever og elevgrupper.
• å gjennom veiledning av lærer, støtte elevers utvikling av grunnleggende forutsetninger som bygger opp under matematiske begreper og kompetanser sett i relasjon til matematikkvansker
• å anvende ulike verktøy til kartlegging av elevers potensiale i matematikk
• å anbefale relevante former for tiltak med utgangspunkt i resultater fra kartlegging av elevers potensiale og utfordringer
• å gi støtte og råd om tilpassing av faglig innhold og arbeidsmåter i IOP

Generell kompetanse
• analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring og faglig utvikling for elever med matematikkvansker
• kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til matematikkvansker på ulike trinn i skolen, med foresatte, kolleger og skole
• anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å kartlegge, vurdere og veilede på aktuell problematikk knyttet til elever med matematikkvansker

Eksamensbeskrivelse:

Innlevering av videreutviklet fagtekst som bygger på elevkasus, ca 15 sider
Innleveringsdato 30.april 2020.
Teller 100% av endelig karakter i emnet og vurderes med karakter A-F, hvor F er stryk.

Obligatoriske krav for å få avlegge eksamen:

 • Studenten må ha gjennomført og fått godkjent kartleggings- og refleksjonsoppgaver mellom samlingene.
 • Ferdigstilt skriftlig rapport eller fagtekst knyttet til elevkasus som man har arbeidet med gjennom studiet, må være godkjent
 • Studenten må ha deltatt på minst 80 % undervisningen.(Tilstedeværelse på samtlige tre samlinger kreves for å gå opp til eksamen)

Tid og sted for kurs/samlinger:

Studiet vil inneholde 3 studiesamlinger av 3 dagers varighet, i alt 9 studiedager.

Samling 1: Uke 48 - 26 - 28. november 2019

Samling 2: Uke 3 - 14 - 16. januar 2020

Samling 3: Uke 10 - 03 - 05. mars 2020

Kursavgift:

18500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer Semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Sofie Samuelsen
Førstelektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 93205513
Epost: anne.s.s.samuelsen@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Du må være ansatt i PP-tjenesten, eller inntilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving, og ha;

 • bachelor med fordypning i pedagogikk eller psykologi, eller
 • gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga, eller
 • bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
 • bachelor/master og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller
 • 3-årig faglærerutdanning, eller
 • tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning)
I forbindelse med opptak må studenten ha mulighet til kontakt med skoleverket for å få tilgang på studentarbeid med reelle elevkasus. Det vil si at et anonymt, konkret elevkasus må foreligge før første samling. Dette skal det arbeides med gjennom studiet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Den digitale læringsplattformen Blackboard brukes til publisering av både beskjeder, undervisningsmateriell og til å levere oppgaver.

Praktiske opplysninger:

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere til å kunne starte opp.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2015.:
Spennende og lærerikt studie. Viktig kompetanse å ha i PPT.

Kursdeltaker våren 2015.:
Bra kurs for PP-rådgivere i grunnskolen.

Kursdetaljer

Startdato: 26.11.2019
Slutt: 30.04.2020

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: 18500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6016

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.