EVU-Kurs


Studieveiledning modul 1

Dette kurset er avlyst høsten 2019.

Universiteter og høgskoler har store utfordringer når det gjelder antallet studenter som ikke fullfører sine studier, og det økende antallet studenter som opplever helsemessige utfordringer, ensomhet og utenforskap. Studieveiledning vil kunne bidra både forebyggende og støttende gjennom hele studieløpet. Innholdet i dette kurset imøtekommer studieveilederes behov for kompetanse for å utøve kvalitativt god veiledning av studenter som er i en betydningsfull fase i livet.

Les mer om dette kurset i bloggen vår: https://www.viderebloggen.no/studieveiledning-fra-kjappe-rad-til-refleksjon-og-lytting/

Søknadsfrist: 20.08.2019

Målgruppe:

Studieveiledere, studiekonsulenter, karriereveiledere og –rådgivere, og andre som har veilednings- og rådgivningsoppgaver i universitets-, høgskole- eller utdanningsstystemet, eller de som ønsker å tilegne seg kompetanse til å gå inn i slike stillinger.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold:

 • Ulike teoretiske perspektiver på veiledning
 • Veilederroller, -prosesser og – strategier, bevisstgjøring av egen atferd som grunnlag for faglig og personlig utvikling
 • Kommunikasjon; lytting, samtale- og spørreteknikker og tilbakemeldinger som både støtter og utfordrer
 • Relasjonskompetanse, anerkjennende og nødvendige samtaler
 • Yrkesetiske utfordringer og profesjonalitet - ansvar, makt og etikk i veiledning
 • Valg og karrierelæring

Kurset er både erfaringsbasert og teori- og forskningsbasert, og får med dette både en teoriføring og en praktisk rettet kompetanseprofil. Praksis og empiri skal reflekteres over i lys av teori og forskning, og gi ny innsikt og bedre forståelse av rådgivning og veiledning, både i møte med den enkelte student, grupper av studenter og studieprogram.

Emnet vektlegger utvikling av studieveilederens kommunikasjons- og relasjonskompetanse. Sentralt i emnet står utvikling av kunnskap om den mellommenneskelige interaksjon; dialog, relasjonsdynamikk, samarbeid og verdier. Vekt vil legges på den nødvendige samtalen, etikk, verdier, og kultur.

I studiet vektlegges en helhetlig forståelse av rådgivning og veiledning for å utvikle den veiledningskompetansen som er nødvendig for å se den fagspesifikke og den veiledningsfaglige prosessen i sammenheng. Grunnlaget for all vekst og utvikling hos mennesket synes å ligge i ønsket om å bli mer hel og i pakt med seg selv. Integrasjon av fag og person er derfor en sentral målsetting slik at disse to dimensjonene ikke ses på som motsetninger, men som komplementære størrelser. Et reflektert teorigrunnlag og gode metodiske kunnskaper og ferdigheter er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en komplementær læring, der personlig kunnskap og fagkunnskap integreres og skaper mer helhetlige holdninger.

Relasjonsforståelse og utvikling av handlingskompetanse gir grunnlag for utøvelse av veiledning. Emnet legger til rette for en integrasjon av de affektive, kognitive og handlingsrettede strukturer som støtter opp under den målrettede aktivitet som utøves under veiledning.

Undervisning:

Studiet har begrenset antall undervisningsdager, slik at en del av den teoretiske kunnskapen må tilegnes som selvstudium. Både under og mellom samlingene vil det legges stor vekt på aktivitet blant deltakerne med gruppeøvelser, diskusjoner, kollegaveiledning, bruk av video, videoopptak av egen praksis mm.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • kunnskap om teorier, modeller og metoder i rådgivings- og veiledningsfeltet.
 • kunnskap om hvordan studieveiledning og karriererådgivning utøves på personnivå
 • kunnskap om samspillsprosesser, nødvendige samtaler og konflikthåndtering i veiledning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende kommunikasjons- og samspillsferdigheter i veiledning og rådgiving
 • anvende aktuelle karriereteorier for å legge til rette for karrierelæring og valgprosesser
 • utvikle tillit og robuste relasjoner som grunnlag for konstruktive, kritiske og åpne dialoger
 • anvende fagområdets teorier for å kartlegge og reflektere over egne forutsetninger og praksis i rollen som veileder/rådgiver, og hvordan denne kan videreutvikles
 • analysere og vurdere etiske utfordringer, og reflektere over dilemmaer i veiledningen

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • helhetlig tilnærming til studieveiledning og karrierelæring i høyere utdanning
 • kunnskap om humanistiske verdier, og hvordan en utvikler etisk bevissthet til makt, påvirkning og ansvar i veiledning
 • økt personlig trygghet som veileder med forankring i relevant teori og praktisk trening
 • perspektiv på veiledning som et virkemiddel for å styrke studie- og livsmestring
 • innsikt i overgangsfaser og valgprosesser

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen ca. 3 uker etter avsluttet undervisning. Vurdering A-F.
Eksamenskrav: Deltakelse på kurset gjennom forelesninger, dialog, øvelser i grupper og refleksjoner rundt egen læringsprosess. Kollegaveiledning, e-veiledning. Studiet er nært knyttet opp til praktisk studieveilederarbeid. Krav om deltakelse med 80 % oppmøte, og gjennomføring av mellomoppgaver mellom samlingene. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger ved NTNU Dragvoll i Trondheim.

Første samling: 24. - 25. september 2019

Andre samling: 28. - 29. oktober 2019

Tredje samling: 28. november 2019

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU. Studentene må selv dekke eventuell reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Landrø
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
Epost: kristin.landro@ntnu.no

Camilla Fikse
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Praksis fra studie- eller karriereveiledning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Skype for Business.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves et minimum deltakere for at kurset skal gjennomføres.

Kursdetaljer

Startdato: 24.09.2019

Søknadsfrist: 20.08.2019

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6020

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.